Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Най-често задавани въпроси
 Най-често задавани въпроси за CLP
/FAQ  2.0, септември 2011/

 

ГЛАВА 1: CLP – Новият Регламент

 

1.1                Какво представлява CLP?

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се нарича накратко CLP или “Регламент CLP. Той въвежда в законодателството на ЕС второто издание на Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали на Обединените Нации.

 Регламентът CLP влезе в сила на 20 януари 2009. Той постепенно ще замени Директива 67/548/EEC за опасните вещества и Директива 1999/45/EC за опасните препарати с предвидени преходни периоди.

1.2   Дали CLP засяга и моята компания?

Регламентът CLP засяга вашата компания, ако произвеждате, внасяте, употребявате или разпространявате химични вещества/препарати. Вие трябва да класифицирате, етикетирате и опаковате всяко вещество или смес, независимо от техния тонаж, в съответствие с Регламент CLP, преди да ги пуснете на Европейския пазар. Пускане на пазара на вещество или смес означава доставяне или предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трето лице.

1.3   Какво се случи с Директивите за класифициране и етикетиране на вещества и смеси?

Директива 67/548/EEC за опасните вещества и Директива 1999/45/EC за опасните препарати за класифициране и етикетиране ще бъдат в сила до 1 юни 2015. Докато не бъдат отменени изцяло на тази дата, техните разпоредби ще бъдат заменени постепенно чрез преходните периоди, заложени в Регламента CLP: докато веществата ще трябва да се класифицират съгласно критериите на Директивата DSD до 1 юни 2015, класификацията им съгласно CLP трябва да бъде осигурена най-късно до 1 декември 2010. Смесите трябва да бъдат класифицирани съгласно критериите на Директивата DPD до 1 юни 2015, а класификацията им съгласно CLP трябва да бъде осигурена най-късно до 1 юни 2015. Допълнителни преходни правила определяткога етикетирането и опаковането на вещества и смеси в съответствие с DSD и DPD, съответно, трябва да бъдат заменени с етикетиране и опаковане в съответствие с CLP.

1.4   Какво се случи с Приложение I на Директивата за опасни вещества/DSD/?

Приложение I на Директивата за опасни вещества /DSD/, съдържащо списък с хармонизирана класификация и етикетиране на около 8000 вещества, вече е отменено след влизането в сила на CLP на 20 януари 2009 година. Въпреки това, хармонизираните класификации, включени в това приложение, са прехвърлени в Таблица 3.2 на Приложение VI на CLP и са правно oбвързващи. Това означава, че доставчиците трябва да продължат да ги използват след 20 януари 2009 г., до края на преходния период - 1 юни 2015г.

1.5 Дали има някаква промяна в досега съществуващото европейско законодателство за транспорта, в резултат от новия Регламент CLP?

Директива 2008/68/EC относно вътрешния превоз на опасни товари, които трябва да бъде транспонирана от държавите-членки в националното законодателство до 30 юни 2009 г. не включва нито позоваване на CLP, нито на предишното законодателство относно класифициране и етикетиране.  Член 1 (6) от CLP гласи "С изключение на случаите, в които се прилага член 33, настоящият регламент не се прилага при превоз на опасни товари чрез въздушен, морски, автомобилен, железопътен транспорт или при превоз по вътрешни водни пътища." Съответно, CLP не променя транспортното законодателство. Въпреки това, в член 33, CLP предвижда специфични правила за етикетиране на външната опаковка и единична опаковка, които подлежат на транспорт.

  Начало

ГЛАВА 2: Роли на индустрията съгласно Регламента CLP

2.1   Какви са задълженията на дружествата, които преопаковат съгласно CLP?

Дружествата, които преопаковат са потребители по веригата на вещества и смеси, чиято употреба е ограничена до прехвърляне на вещества или смеси, доставяне на тях, от един контейнер (или опаковка) в друг. Преопаковчиците следователно не са задължени да класифицират, съгласно Глава II от CLP, но може да приемат класификацията, направена от друг участник във веригата на доставки в съответствие с дял II, при условие че преопаковането не променя състава на веществото или сместа. При всички случаи преопаковчикът трябва да гарантира, че етикетирането и опаковката е в съответствие с CLP. Това може да означава, че оригиналният етикет трябва да бъде заменен с друг. Например, когато съдържанието на барабан от 200l се декантира в бутилки от 25 мл, новият етикет трябва да бъде в съответствие с изключенията за малки опаковки, за разлика от по-голямата опаковка, която изисква пълно етикетиране.

Обърнете внимание, че преопаковчиците, установени в ЕС, които доставят вещества или смеси от фирми извън ЕС, се считат за вносители съгласно CLP, освен ако те могат да се възползват от разпоредбите, предвидени за повторен внос /вижте въпрос 2.2/. Това означава, че те имат задължение да класифицират тези вещества и смеси и да нотифицират към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране със съответната информация за веществото.

2.2   Каква е ролята и задълженията на ре-вносителите съгласно CLP?

Според член 2 (19) на CLP, ре-вносител се счита за потребител надолу по веригата. Ре-вносителите следователно не са задължени да нотифицират към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране, нито да класифицират в съответствие с дял II на CLP, но може да приемат класификацията, направена от друг участник във веригата на доставки в съответствие с дял II. Във всеки случай ре-вносителят трябва да гарантира, че етикетирането и опаковането са в съответствие с CLP. Имайте предвид, че за да се счита ре-вносителят за потребител надолу по веригата, трябва да бъдат изпълнени определени условия. На първо място, повторно внесеното вещество трябва да е било регистрирано или нотифицирано преди да бъде изнесено от ЕС. Освен това веществото трябва да е било внесено повторно в рамките на същата верига за доставки. Трето, ре-вносителят трябва да е в състояние да докаже, че повторно внесеното вещество е същото като това, което е било изнесено първоначално. И накрая, ре-вносителят трябва да бъде в състояние да покаже, че му е предоставена съответната информация в съответствие с REACH член 31 или 32.

Когато някое от условията, посочени по-горе не е изпълнено, ре-вносителят се счита за вносител. Това означава, че той има задължение да класифицира тези вещества или смеси, както и да нотифицира към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране. 

2.3   Ще трябва ли дистрибуторите да класифицират съгласно CLP? 

Дистрибуторът е физическо или юридическо лице, установено в рамките на Общността, включително търговец на дребно, който само съхранява и пуска на пазара дадено вещество, в самостоятелен вид или в смес, за трети страни. Дистрибуторите, не са длъжни да правят класификация. За разлика от други доставчици, самият дистрибутор (включително търговец на дребно) не трябва да класифицира веществата и смесите, но може да приемат класификацията, направена от друг участник във веригата на доставки в съответствие с дял II. Обикновено съответната класификация е предоставена чрез Информационен Лист за Безопасност.

Същото изключение се прави и за потребител надолу по веригата, стига той да не променя състава на веществото или сместа, които са му доставени.

Имайте предвид, че дистрибутори, установени в рамките на ЕС, на които се доставят вещества или смеси от фирми извън ЕС, се считат за вносители съгласно CLP. Това означава, че те имат задължение да класифицират тези вещества и смеси и да нотифицират към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране. 

2.4   Има ли задължение дружество, което възстановява вещества, да класифицира и да подава уведомление към Списъка за класификация и етикетиране?

Съгласно CLP, възстановените вещества и смеси, ще бъдат третирани по същия начин, като останалите вещества и смеси. Това означава, че те трябва да бъдат класифицирани в съответствие с дял II на CLP, а веществата трябва да бъдат нотифицирани към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране, освен ако предприятието, което осъществява възстановяването (производител на възстановеното вещество) вече не е представило регистрация по REACH, която включва и включва информацията, необходима за уведомяване. В случай, че предприятието за възстановяване се позовава на освобождаване от разпоредбите за регистрация по REACH за възстановени вещества член 2 (7) (г), то все пак би трябвало да нотифицира тези вещества към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране, в съответствие с CLP, член 39 (б) и 40.

По отношение на класификацията съгласно регламент CLP, предприятиетo за възстановяване може да приемe класификацията, направена вече от титуляра на регистрацията на същотo вещество в съответствие с дял II, ако това е подходящо. В този случай, когато подава нотификация до Агенцията, предприятието, извършващо възстановяване, трябва да подаде информацията за класифициране и етикетиране, предоставена преди това от регистранта на веществото към Инвентаризационния списък за класификация и етикетиране и да се съгласи с нея.

2.5   Професионалните и индустриалните крайни потребители имат ли задължения по Регламент CLP?

Не, нямат. Те се считат за крайни потребители на доставяните им вещества и смеси и при условие, че те не ги пускат на пазара. Примери за професионални потребители са фирми, които се занимават с почистване, бояджии или други професионалисти, които използват бои, вар или почистващи препарати при своята професионална дейност. Индустриалните потребители могат да използват веществата и препаратите, които им доставят като помощни материали, които не се използват директно в индустриалната активност, например почистващи агенти за повърхности при галванична обработка на повърхности или овлажнители при използването на верижни триони. Формулаторите не се считат за крайни потребители, а по-скоро като потребители по веригата на вещества и смеси.

От професионалните и индустриалните крайни потребителисе изисква да се съобразяват с информацията, предоставена им на етикета и информационният лист за безопасност. Те също така трябва да се съобразят с изискванията към потребителите по веригата, разписани в Глава V на REACH относно безопасната употреба на веществата и смесите.

Отбележете, че крайни потребители, които доставят своите вещества и смеси от компании, установени извън рамките на ЕС, се считат за вносители съгласно Регламент CLP. Това означава, че те имат задължение да класифицират, етикетират и опаковат тези вещества и смеси и да подадат нотификация със съответната информация към Инвентарния списък за класифициране и етикетиране.

ГЛАВА 3: Обхват и изключения съгласно CLP

3.1. Необходимо ли е радиоактивните вещества и смеси да бъдат класифицирани и нотифицирани по CLP?

Не, не е необходимо.

Радиоактивните вещества и смеси, попадащи в приложното поле на Директива 96/29/Евратом са освободени от обхвата на CLP. Причината за това е, че това законодателство вече съдържа разпоредби, осигуряващи достатъчна защита на работниците и на широката общественост, произтичащи от йонизиращото лъчение.

 3.2. Необходимо ли е веществата и смесите, които са под митнически контрол, да бъдат класифицирани и нотифицирани по CLP? 

Не, не е необходимо. Ако вещества или смеси са на временно съхранение, преминават транзитно, намират се в свободна зона или в свободен склад на територията на ЕС и са само за транзитно преминаване през ЕС и остават под митнически надзор, докато чакат да напусне ЕС, те не са предмет на разпоредбите на Регламент CLP.

Вносители на вещества или смеси, които са предназначени да напуснат ЕС отново, които искат да разчитат на освобождаване от CLP, е необходимо да гарантират, че тези вещества и смеси, докато са на територията на ЕС, отговарят на следните условия:

·         те са поставени в свободна зона или в свободен склад, както е определено в митническото законодателство или поставени под друг митнически режим (транзит, временно съхранение),

·         ще бъдат държани под контрола на митническите органи,

·         не се подлагат на обработка или преработка по време на престоя им в ЕС. 

За тази цел в свободна зона или в свободен склад на територията на ЕС се разглежда като част от ЕС.                       

В случай на съмнение, се препоръчва да се свържете с митническите органи, които могат да разяснят приложимите митнически правила, установени от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за Митническия кодекс на Общността, които могат да се прилагат за вещества и смеси, преминаващи през ЕС.

3.3. Необходимо ли е не изолираните междинни продукти да бъдат класифицирани и нотифицирани по CLP? 

Не, не е необходимо: Когато един междинен продукт попада в обхвата на дефиницията на REACH член 3 (15) (а) относно неизолирани междинни продукти, той се освобождава от всякакви задължения във връзка със CLP.
Трябва да се отбележи обаче, че количества от едно и също вещество могат да се използват и в други операции или при други условия от посочените в това определение, което би означавало, че тези количества не могат да се разглеждат като "неизолиран междинен продукт", а по-скоро като вещество, което може да бъде пуснато на пазара. Само количествата на веществата, използвани при условия, при които то се квалифицира като "не-изолиран междинен продукт" са освободени от
CLP. За останалите количества, съответните изисквания на CLP трябва да бъдат изпълнени. 

3.4. Необходимо ли е ново вещество, което е нотифицирано, съгласно Директива 67/548/EEC, да бъде класифициранo и нотифицирано към Списъка за Класифициране и Етикетиране

Да, необходимо е. Вещества, нотифицирани по силата на Директива 67/548/ЕИО, се считат за регистрирани по регламента REACH. Тъй като съответните досиета, в момента съдържат само класификация по директивата, те ще трябва да се актуализират с класификацията по CLP, без излишно забавяне, в съответствие с REACH член 22. Навременното актуализиране на такова досие с класификацията по CLP ще направи ненужна отделната нотификация към Списъка за Класифициране и Етикетиране от същия производител, вносител. ECHA препоръчва на индустрията да представи такива актуализации възможно най-скоро.

3.5. Необходимо ли е отпадъците да бъдат класифицирани и нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране

Не, не е необходимо. Отпадъците, определени в Рамковата директива за отпадъците 2006/12/ЕО, са извън обхвата на CLP. Отпадък е всяко вещество или предмет, който се изхвърля от своя притежател, за който има задължение или намерение да бъде изхвърлен. Това може да бъде отпадък от домакинствата (например вестници или дрехи, храна, консервни кутии или бутилки) или професионални / промишлени отпадъци (например гуми, шлака, дограма, които се изхвърлят).

Тъй като отпадъците, не се считат за вещество, смес или изделие по CLP, операторите за третиране на отпадъци не се разглеждат като потребители по веригата. В същото време операторите за третиране на отпадъци няма да получат информационни листове за безопасност за това как да боравят с веществото или сместа по време на фазата „отпадък”. Докато остатъци от операции за третиране на отпадъци се считат за отпадък, т.е. те се изхвърлят (например в депа), те не попадат в обхвата на CLP. Въпреки това, остатъци, които са възстановени като вещества или смеси, попадат в обхвата на CLP, вижте въпрос 2.7.  

3.6. Необходимо ли е медицински продукти да бъдат класифицирани и нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране

Вещества и смеси, които са в готов вид, предназначени за крайния потребител, и които са лекарствени продукти в обхвата на Директива 2001/83/ЕО относно Кодекса на Общността за лекарствени продукти за хуманна употреба, или ветеринарни лекарствени продукти в обхвата на Директива 2001/82/ЕО относно Кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти като цяло са освободени от разпоредбите на Регламент CLP, т.е. те не трябва да бъдат класифицирани, опаковани, етикетирани и нотифицирани към  Списъка за класифициране и етикетиране.

Въпреки това, в случаите, когато производителят или вносителят предоставя вещества и смеси, например активни фармацевтични съставки или помощните вещества, които все още не са в готов вид, той ще трябва да ги класифицира, опакова и етикетира в съответствие със CLP. Освен това, ако тези вещества се пускат на пазара, те ще трябва да бъдат нотифицирани към  Списъка за класифициране и етикетиране.

Това изключение от разпоредбите на Регламент CLP не прави разлика между активните и неактивните фармацевтични съставки: то се отнася за всяко вещество или смес, използвани в лекарствени продукти, например помощните вещества, които са в завършен вид и са предназначени за медикаменти.

3.7. Необходимо ли е медицински устройства да бъдат класифицирани и нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране

Вещества и смеси, които са медицински изделия, определени в Директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО и които са инвазивни или се използват при директен физически контакт с човешкото тяло, както и тези по Директива 98/79/ЕО, са освободени от разпоредбите на CLP като цяло, ако те са в готов вид и са предназначени за крайния потребител:

  • Вещества и смеси, обхванати от Директива 90/385/ЕИО, които са инвазивни или се използват при директен физически контакт с човешкото тяло, това включва кохлеарни импланти, имплантируеми сърдечни пейсмейкъри, имплантируеми дефибрилатори и имплантируеми нервни стимулатори,
  • Вещества и смеси, обхванати от Директива 93/42/ЕИО, които са инвазивни или се използват при директен физически контакт с човешкото тяло, това включва конци, катетри, стентове, балон катетри и превръзки,
  • Вещества и смеси, обхванати от Директива 98/79/EEC, това ще включва реагенти за диагностика на хепатит С и ХИВ, самодиагностични устройства за измерване на кръвната захар, in vitro диагностични анализатори.

Тъй като веществата и смесите, споменати по-горе, са освободени от разпоредбите на CLP, те не трябва да бъдат класифицирани, опаковани, етикетирани и нотифицирани към  Списъка за класифициране и етикетиране. Въпреки това, за вещества, които са произведени или внесени в количества от най-малко 1 тон годишно, в самостоятелен вид или съдържащи се в смес, може да важи задължението за класифициране (но не и етикетиране, опаковане и уведомяване), тъй като тези вещества ще трябва да бъдат регистрирани по REACH.

 

3.8. Необходимо ли е козметични продукти да бъдат класифицирани и нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране

Подобно на други освободени вещества и смеси, посочени в член 1.5 на CLP, които са в готов вид и са предназначени за крайния потребител, вещества и смеси в състава на козметични продукти, определени в Директива 76/758/ЕИО като цяло са освободени от разпоредбите на CLP. Въпреки това, за вещества, които са произведени или внесени в количества от най-малко 1 тон годишно, или в самостоятелен вид, или съдържащи се в смес, може да важи задължението за класифициране (но не и етикетиране, опаковане и уведомяване), тъй като тези вещества ще трябва да бъдат регистрирани по REACH.

Имайте предвид, че един производител или вносител, който доставя вещество или смес, които все още не са в завършен вид е длъжен да ги класифицира, опакова и етикетира в съответствие с CLP, както и ги нотифицира към Списъка за класифициране и етикетиране.

3.9. Необходимо ли е храни и фуражи да бъдат класифицирани и нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране?

Съгласно член 1 (5 (д) на CLP, вещества и смеси, които се използват в храни за хора и животни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 за безопасността на храните, са като цяло изключени от разпоредбите на CLP , т.е. те не трябва да бъдат класифицирани, опаковани, етикетирани или нотифицирани към Списъка за класифициране и етикетиране. Освобождаването включва и използването на вещество или смес, когато те се използват:

  • като хранителна добавка в храните в обхвата на Директива 89/107/ЕИО,
  • като аромати в храни в обхвата на Директива 88/388/ЕИО и Решение 1999/217/ЕО,
  • като добавка във фуражи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003, или
  • в храни за животни в обхвата на Директива 82/471/ЕИО.

В случаите, когато производителят или вносителят предоставя съответните вещества или смеси (и) във форма, при която не се прилага това изключение, той ще трябва да ги класифицира, опакова и етикетира в съответствие с разпоредбите на CLP и да ги нотифицира Списъка за класифициране и етикетиране.

3.10. Трябва ли да се нотифицират експлозивни към Списъка за Класифициране и Етикетиране?

Ако сте производител или вносител на взривни вещества (експлозив в съответствие с критериите на CLP), които ще бъдат включени в изделие на по-късен етап, е необходимо да се нотифицира веществото. Въпреки това, не е нужно да се нотифицират взривни изделия.

3.11. Необходимо ли е класифицирането и етикетирането на полимери да бъде нотифицирано към Списъка за Класифициране и Етикетиране?

Полимерът е вещество и трябва да бъде нотифицирано съгласно член 39 (б) и 40 (1) от Регламент CLP, ако отговаря на критериите за класификация като опасни и предстои да бъде пуснато на пазара.

 Начало

3.12 Веществата и смесите, използвани в научноизследователска дейност трябва ли да бъдат класифицирани и нотифицирани съгласно CLP? 

Веществата и смесите, използвани в научни изследвания, анализи или химически изследвания, са освободени от задълженията по CLP като цяло, при условие, че не се пускат на пазара и се използват при контролирани условия в съответствие със законодателството на общността, свързано с условията на работното място и околната среда. Въпреки това, ако веществата и смесите, използвани в научни изследвания са физически предоставени на друго юридическо лице, например чрез изпращане на проби от един университет в друг или чрез внос на такива проби, това се счита за "пускане на пазара" (вж. член 2 (18) от CLP). В този случай CLP изисква от доставчикът или вносителят да класифицират според наличната информация, да етикетират и опаковат пробата от опасното вещество или смес съгласно CLP и да подадат нотификация към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за веществото/ата, съдържащи се в сместа, ако то/те отговаря (т) на критериите за класифициране като опасни въз основа на наличната информация.

3.13 Необходимо ли е да се нотифицират вещества, използвани при научни изследвания и разработки, за които особено в началните етапи на изследване има недостатъчно данни за класификация в съответствие с критериите на Раздел II и Приложение I от Регламента CLP?

Количествата от вещества, използвани при научни изследвания и разработки, са по принцип по-малки от 1 т/г, поради което те не са обект на регистрация, съгласно Регламента  REACH. Ако веществото, използвано за научни изследвания и разработки, е опасно и се пуска на пазара, то трябва да бъде нотифицирано към Списъка за класификация и етикетиране независимо от неговото количество.

Съгласно член 5(1) от Регламента CLP, производители, вносители и потребители надолу по веригата трябва да определят необходимата информация с цел да определят дали веществото представлява някаква физична опасност, опасност за здравето или околната среда.

Ако не са налични никакви данни от изследвания, нито друга подходяща информация, която да показва, че веществото трябва да се класифицира като опасно, не се изисква нотификация. Ако е налична достатъчна информация, за класифицирането на веществото и то се пуска на пазара и следователно е необходима нотификация, IUPAC наименованието на веществото може да бъде запазено конфиденциално, както е разписано в Практическо ръководство 7: Как да нотифицираме вещества към Списъка за класифициране и етикетиране (виж също въпрос 4.22, 4.23 и 4.24). Ако се появи допълнителна информация, която води до промяна в класификацията, нотификацията трябва да бъде актуализирана (виж също въпрос 4.20).

3.14 Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно REACH? 

Да, в член 39 (б) и 40 (1) на CLP е разписано, че когато едно вещество се освобождава от регистрация по REACH, CLP изисква то да бъде нотифицирано към Инвентаризационния списък за класифициране и етикетиране, ако е класифицирано като опасно и е пуснато на пазара или в самостоятелен вид или съдържащо се в смес, класифицирана като опасна, над определени граници на концентрация. Примери за това са опасни вещества, които се възстановяват в рамките на ЕС и които са освободени от регистрация по REACH член 2 (7) (г). От друга страна, веществата, които са освободени от регистрация по REACH и които не са класифицирани като опасни и не са пускани на пазара, не трябва да бъдат нотифицирани

3.15 Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно Приложение IV на REACH?  

Да, по принцип е необходимо, ако те са пуснати на пазара и отговарят на критериите за класификация като опасни. От друга страна, приложение IV включва само онези вещества, които, в съответствие с общите наличната информация, показват много слаби опасни свойства. Ако производителят или вносителят заключи, че тези свойства не са достатъчни, за класифициране на даденото вещество, споменато в приложение IV като опасно, той няма задължение да го нотифицира.

3.16 Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно Приложение V на REACH? 

Да, по принцип е необходимо, ако те са пуснати на пазара и отговарят на критериите за класификация като опасни. В Приложение V са включени категории от вещества, както и отделни вещества, например някои вещества, срещащи се в природата, мастни киселини и стъкло, които са освободени от регистрация по REACH като регистрацията се смята за неуместна или ненужна. За някои категории, липсата на класификация като опасни е предварително условие за освобождаване от регистрация. Други вещества, които са включени в приложение V могат да имат опасни свойства и следователно трябва да бъдат нотифицирани съгласно CLP, когато се пускат на пазара. Въпреки това, ако производителят или вносителят заключи, че веществото не трябва да се класифицира като опасно, той няма задължение да нотифицира.

3.17 Необходимо ли е сплавите да се класифицират, етикетират и нотифицират съгласно CLP? 

Сплавите се разглеждат като специални смеси съгласно Регламентите REACH и CLP. Сплавите, както и техните компоненти трябва да бъдат класифицирани и етикетирани в съответствие с CLP. Компонентите на една сплав, ще трябва да бъдат нотифицирани, ако са опасни и се съдържат в нея над, посочена пределна концентрация, в съответствие с CLP, член 39 (б).

Във връзка с класифицирането за клас на опасност „опасен за водните организми”, приложение IV, точка 5.5 от "Ръководство за прилагането на критериите на CLP", отбелязва, че металните сплави или продукти от сплави, не са просто смеси от метали или метални елементи, тъй като сплавта има ясно отличителни белези в сравнение с класическата комбинация от съставляващите метали.

По отношение на етикетирането, точка 1.3.4 от Приложение I на CLP гласи, че за метали в масивна форма, както и за сплави, не се изисква етикет, ако те не представляват опасност за човешкото здраве при вдишване, поглъщане или контакт с кожата или опасност за водната среда във формата, в която се пускат на пазара, въпреки че са класифицирани като опасни в съответствие с критериите за класифициране на CLP. Въпреки това, доставчикът трябва да предостави информация за класифицирането на сплавта на потребителите надолу по веригата или дистрибуторите, с помощта на Информационен лист за безопасност.

Съгласно точка 2.7 от приложение II на CLP, се прилагат специални правила за етикетиране на сплави, съдържащи кадмий, които са предназначени за спояване или запояване /brazing or soldering/. Те трябва да имат следното изявление: "Внимание! Съдържа кадмий. Опасни изпарения се образуват по време на работа. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвай инструкциите за безопасност." (EUH207).

3.18 Необходимо ли е активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита и биоциди, да бъдат класифицирани в съответствие с Регламент CLPново

Да, необходимо е. Активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита или биоциди, трябва да бъдат класифицирани в съответствие с Регламент CLP, считано от 1 декември 2010г.  За разлика то другите вещества доставяни и използвани в индустриалната верига на доставки, всички класове на опасност на тези вещества ще бъдат хармонизирани на ниво ЕС.  Хармонизираните класификации ще бъдат публикувани в Таблици 3.1 и 3.2 на Приложение VI на CLP. Въпреки това, когато е налична нова информация, която може да доведе до промяна в хармонизираната класификация, ще се прилага процедурата за хармонизиране на класификацията и етикетирането на вещества в съответствие с член 36 (2) и 37 (1), (4), (5) и (6)

Отбележете също така, че изискванията за класифициране за класовете, които не са включени в хармонизираната класификация са разписани в член 4 (3) и се прилагат за продукти за растителна защита и биоцидни продукти.

3.19 Необходимо ли е активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита и биоциди, да бъдат нотифицирани към Инвентарния списък за класификация и етикетиране?

Да, необходимо е. Активно вещество, съдържащо се в продукт за растителна защита или биоцид,  се счита за регистрирано съгласно REACH при условията, пояснени в член 15 на REACH. Въпреки това, когато съответните досиета не съдържат необходимата информация за нотификация в съответствие с член 40 на CLP, ще трябва да сенаправи отделна нотификация към Инвентарния списък за класификация и етикетиранеТова е така, защото задължението за актуализация на досиетата за регистрация по REACH, член 22, не се отнася за досиетата на активните вещества, използвани в продукти за растителна защита и биоцидни продукти.

Въпреки това, ако дадено вещество има употреби различни от използването му като активно вещество в биоцид или продукт за растителна защита,  трябва да бъде представено регистрационно досие в съответствие с разпоредбите на REACH, когато обемът на производството или вноса е равен или надвишава 1 тон годишно за производител/вносител за общото количество на тези други употреби. Ако информацията, необходима за подаването на нотификация вече е включена в регистрационното досие, отделна нотификация не е необходима. Ако регистрационното досие не съдържа тази информация, то трябва да се актуализира без излишно забавяне като се допълни информацията, необходима съгласно CLP.

3.20. Необходимо ли е мономери и други вещества, които са използвани за производство на полимери да бъдат нотифицирани към Инвентарния списък за класификация и етикетиране от вносителя на полимера? 

Не, не е необходимо. В съответствие с член 3 (5) на Регламент REACH полимерът се счита за вещество. Вноса на полимер не означава, че мономерите и другите вещества, от които се произвежда полимера, се пускат на пазара. Ето защо изискването за нотификация се прилагат само за полимерното вещество като такова.

Трябва да се отбележи, че всички остатъчни/нереагирали мономери, присъстващи в състава на полимера се считат като съставки на полимера. По този начин като всяка друга съставка те трябва да се вземат предвид при класификацията на полимера.

3.21 Изключени ли са от обхвата на CLP вещества, срещащи се в природата? нов

Веществата и смесите, за които не се прилагат изискванията на CLP, са описани в чл. 1. Вещества, срещащи се в природата, както е определено в член 3 (39) на REACH, не са включени изрично в тези изключения. Ако вещества, срещащи се в природата са пуснати на пазара във форма, която не е посочена в член 1 (5) на CLP, в завършен вид и предназначени за крайния потребител, трябва да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с изискванията на CLP

 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01