Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Най-често задавани въпроси

ГЛАВА 7: Приложение VI към CLP

7.1   Какво е значението на “Бележка”, дадена в определени записи на вещества в колоната, показваща специфични концентрационни граници в Таблица 3.2 на приложение VI от CLP?

Таблица 3.2 от приложение VI към Регламент CLP сега съдържа хармонизираните класификации, които по-рано бяха част от Приложение I към Директива 67/548/ЕИО. "Бележка под линия" в колоната за специфични пределни концентрации в таблица 3.2 на Приложение VI към CLP за редица вещества, отразява "Бележка под линия" за тези вещества в Приложение I към Директива 67/548/ЕИО, при които различни концентрации водят до различна класификация за категория на опасност запалим, експлозивен и окислителен. С други думи, тези специфични пределни концентрации са били запазени в таблица 3.2 от приложение VI към CLP, заедно с различните класове на опасност.

Например, записът 007-004-00-1 за азотна киселина съдържа следните специфични граници на концентрация: C; R35: C ≥ 20%, C; R34: 5% ≤ C <20%, бележка под линия: O; R8: C ≥ 70%.

Бележката под линия се отнася до класифицирането като O; R8 (оксидиращ) на вещество; смес, съдържаща това вещество, например воден разтвор на азотна киселина, ще трябва да се класифицира като оксидираща, ако съдържа азотна киселина в концентрации от или над 70%.

Използването на термина "Бележка под линия" помага на тези, които са запознати с Директива 67/548/ЕИО, да направят паралел между двете системи. Терминът "Бележка под линия" не означава, че има обяснение на термина в част 1 от приложение VI, различно от обясненията, дадени в пояснителните бележки, фигуриращи в колона на таблица 3.2, например Забележка В, С или H.

7.2   Какво трябва да се направи, когато трябва да се използва хармонизирана класификация, маркирана като минимална в таблица 3.1 от приложение VI към CLP? 

За да се възползваме изцяло от работата и опита, натрупани във връзка с Директивата за опасни вещества, всички предварително хармонизирани класификации по Директивата на вещества са въведени като хармонизирани класификации в CLP. Те са включени в таблица 3.1 от приложение VI към CLP. За веществата с хармонизирани класификации за клас на опасност „остра токсичност” и класификацията за специфична токсичност за определени органи /STOT/ (многократна експозиция), е предвидена минимална класификация. При това решение се взе предвид факта, че точното въвеждане на критериите на Директивата в Регламента CLP не е възможно поради липса на достатъчно данни.

Производителите или вносителите следва да прилагат тази минимална класификация ("asterisk classification"), но трябва да класифицират в по-тежка категория на опасност в случаите, когато имат допълнителна информация, например под формата на LD50 стойност, която показва, че това е по-подходящо. В други случаи минималната класификация трябва да бъде уточнена чрез таблицата за преобразуване в приложение VII към CLP: когато физическото състояние на веществото, използвано в теста за остра дихателна токсичност, е известно на производителя или вносителя, класификацията, получена от приложение VII трябва да замени минималната класификация, посочени в таблица 3.1 от приложение VI, ако има разлика.

7.3   Кога ще трябва да се прилагат хармонизираните класификации, съдържащи се в Първата адаптация към техническия прогрес (Първо ATP) на Регламент CLP? 

Регламент CLP се адаптира към техническия прогрес за първи път с Регламент (ЕО) № 790/2009 от 10 август 2009, който влезе в сила на 25 септември 2009 година. Тази първа адаптация към техническия прогрес (ATP) изисква от производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да прилагат хармонизирани класификации на веществата, включени в нея от 1 декември 2010. Въпреки това, хармонизираните класификации на тези вещества могат да се прилагат преди тази дата.

7.4   Какво трябва да направи доставчикът, ако притежава надеждна и адекватна информация, която предполага една класификация, различна от хармонизираното класифициране, предвидени в приложение VI към CLP за един и същ клас на опасност? ново

Доставчик може да стигне до заключението, че дадено вещество трябва да бъде класифицирани по различен начин от хармонизираната класификация, посочена в приложение VI на CLP. В такива случаи, в съответствие с член 37 (6) от CLP, той трябва да отправи предложение за промяна на хармонизирана класификация към компетентния орган на държавата-членка, в която веществото се пуска на пазара. Въз основа на представените доказателства, компетентният орган може да реши да представи предложение, обосноваващо преразглеждане на съществуващата класификация на Агенцията.

Посочено е, че не е възможно за производител, вносител или потребител надолу по веригата да представи предложение директно на Агенцията за изменение на съществуваща хармонизирана класификация за клас или подклас на опасност, вече включени в приложение VI към CLP. Въпреки това, според член 37 (2) на CLP, производител, вносител или потребител надолу по веригата на дадено вещество може да представи предложение директно в Агенцията за хармонизирано класифициране на други рискове, които не включени в записа на това вещество в Приложение VI.

Имайте предвид, че за дадено вещество, което трябва да се регистрира по REACH, регистрантът трябва винаги да включва в регистрационното досие (IUCLID 5) всякаква приложима информация за опасност, включително и информация, които подкрепя класификация, различна от тази, описана в приложение VI на CLP.

7.5   Ако дадено вещество е обект на хармонизиранa класификация, трябва ли то да се класифицира и за опасности, които не са обхванати от вписването в част 3 на приложение VI?

Да, трябва. Вещество, което е в списъка на Приложение VI трябва да се класифицира в съответствие с вписването в част 3 на приложение VI. Освен това, производител, вносител или потребител надолу по веригата на това вещество, трябва да извърши самостоятелно класификация в съответствие с дял II за тези класове на опасност или подразделения, в които няма хармонизирано класифициране, записано в част 3 на приложение VI. Например, едно вещество може да има хармонизирана класификация за остра токсичност по орален път, но не и за остра кожна токсичност. Това означава, че един доставчик ще трябва да проучи, като използва наличната информация, дали критериите за класифициране за остра кожна токсичност са изпълнени, и да класифицира веществото съответно. Хармонизирана класификация, отнасяща се до класификация като опасен за водната среда остра или хронична категория 1, ако приложение VI няма даден M-фактор, този, който прави класификацията трябва да определи стойности за М-фактор.

Самостоятелна класификация може да доведе до необходимост от нови изследвания за тези физични опасности, за които не съществува хармонизирано класифициране и когато по силата на член 8 (2) на CLP, няма адекватна и надеждна информация.

Начало

ГЛАВА 8: Класификация

8.1   Ако дадено вещество не отговаря на критериите за класифициране съгласно Директивата за опасните вещества, това означава ли, че не се класифицира като опасно и съгласно CLP?

Не, не е задължително. За редица опасности, критериите за класифициране са се променили, например за много физични опасности, където методите за изпитване, определящи класифицирането често са различни от тези на Директивата. За други рискове, приложимите граници на концентрация, които се вземат предвид за класифицирането му въз основа на неговите съставки, добавки и примеси, са се променили, например за класове на опасност дразнещ и корозивен. Това означава, че в случаите, когато няма надеждна информация от изпитвания и принципите на аналогия не могат да се прилагат, използване на изчислителния метод с пределна концентрация може да доведе до класифициране по CLP, въпреки че същото вещество, което не е класифицирано като опасно съгласно Директивата.  

8.2   Може ли доставчик да използва данни, които са на разположение в публично достъпна литература, например от бази данни в Интернет, за класифициране в класовете за физическа опасност съгласно CLP? 

Да, може, при условие, че данните са надеждни и достатъчни за целите на класифицирането на опасността. В допълнение към това, наличните изследвания трябва да бъдат достатъчно документирани, за да се оцени тяхното качеството и адекватността.

Физическите опасности от веществата и смесите, следва да се определят чрез изследвания на базата на методи и стандарти, посочени в част 2 от Приложение I на CLP. Тези методи могат да бъдат намерени например в Ръководство за изпитвания и критерии на ООН.

Това Ръководство обикновено се използва за класифициране на веществата и смеси за целите на транспортното законодателство. Въпреки това, изпитването не е задължително в случаите, когато адекватна и надеждна информация от справочна литература или бази данни, вече е налице и когато веществото, което ще се класифицира и веществото, описано в референтната литература са сравними с оглед на хомогенността, примеси, размер на частиците и други.

Публично достъпната литература и базите данни често използват други източници на данни. В тези случаи оригиналният източник следва да бъде цитиран и проверен от експерт. Това би трябвало да включва проверка дали изследването е достатъчно добре документирано, за да може да се  оцени пригодността и качеството на използвания тест. Полезен подбор от данни, съдържащ физикохимични данни е посочени в раздел R.7.1.1.2 от Ръководството за информационни изисквания и оценка на химическата безопасност на интернет страницата на ECHA.

8.3   В случай че класифицирането на физичната опасност, зависи от размера на частиците на веществото, ще трябва ли доставчикът да класифицира за всички размери на частиците?

Не, това не е необходимо. Доставчикът ще трябва да класифицира веществото само във формата, която той пуска на пазара и в която може да се очаква да бъде използвано.

Тъй като размерът на частиците може да имат значително влияние върху резултатите от изпитвания, той следва да бъдат изрично определен в протокола от изпитването за съответната опасност. Това не означава, че трябва да се направят няколко класификации, за да се покрият различните възможни размери на частиците на едно и също вещество. Това означава, че трябва да бъде предоставена класификация, направена на базата на размера на частиците, на веществото във формата, която се пуска на пазара. В случаите, когато няколко размера на частиците се пускат на пазара или когато размера на частиците може да се променя по време на транспорт или съхранение, трябва да приложи „сценария за най-лошия случай”. Това обикновено означава, че се използва класификацията, за най-малкия размер на частиците, който може да възникне.
Ако размера на частиците е от значение за класифицирането и безопасната работа и употреба, той трябва да бъде посочен в Информационния лист за безопасност. Информация за разлика в класификацията в зависимост от размера на частиците, също трябва да бъде посочена в Информационния лист за безопасност.

8.4   Във връзка с определянето на опасност при вдишване на бои и лакове: как да се превърне вискозитета, получен от измервания с динамика във времето при 23 ° C ± 5 ° С в съответствие с ISO 2431 в кинематичен вискозитет на бои или лакове при 40 ° C?

Съгласно CLP критериите за класифициране за опасност при вдишване изисква определяне на кинематичен вискозитет, докато динамичния вискозитет не е част от критериите за класифициране. ISO 2431 съдържа съотношението между динамичния и кинематичен вискозитет. Въпреки това, не съществува общо съответствие, което да включва и температурната зависимост на вискозитета. Ето защо в такива случаи е необходима експертна преценка.

Начало

ГЛАВА 9: Предаване на информация за опасностите с други средства освен етикетите ново

9.1   Кога доставчикът трябва да въведе класификацията по CLP в информационния лист за безопасност за вещества и смесиново

Доставчикът трябва да въведе в информационния лист за безопасност (ИЛБ) информацията, свързана с CLP класификацията на веществата от 1 декември 2010 г., а за класификацията на смесите от 1 юни 2015 година. Въпреки това, вещества, които са пуснати на пазара преди 1 декември 2010 г. и класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно DSD не трябва да се етикетират или опаковани отново съгласно CLP до 1 декември 2012 г. (виж Въпрос 5.1) и затова техните ИЛБ не е необходимо да бъдат приведени в съответствие с тази класификация до 1 декември 2012 година.

Подобен преходен режим е предвиден и за смесите. Ако смеси, които вече са били пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г. и класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно DPD, те не трябва да се етикетират или опаковат наново съгласно CLP до 1 юни 2017 г. и затова техните ИЛБ не е необходимо да бъдат приведени в съответствие с тази класификация до 1 юни 2017 година.

Като се има предвид Приложение I на Регламент (ЕО) № 453/2010, от 1 декември 2010 г., класификацията на вещество в смес трябва да бъде предоставена в съответствие както с DSD, така и с CLP, в случай че CLP класификацията за това вещество е била предоставена на доставчика на тази смес. Въпреки това, в съответствие с член 2 (7) от Регламент (ЕО) № 453/2010, без да се засяга член 31 (9) на REACH, ИЛБ за смесите, предоставен на получател най-малко веднъж преди 1 декември 2010, може да бъде използван и не е необходимо съответствие с Приложение I на Регламент (ЕО) № 453/2010, до 30 ноември 2012 година. Следва да се отбележи, че Приложение II на REACH се заменя с Приложение I на Регламент 453/2010 с измененията от 1 декември 2010 г. и с Приложение II на Регламент 453/2010 с измененията от 1 юни 2015 г. (и двете приложения са приложими за вещества и смеси).

Ранното прилагане на изискванията CLP е разрешено за вещества и смеси, стига ИЛБ и етикетите да са хармонизирани и съдържат необходимата информация, която би позволила на останалите да класифицират своите смеси, в съответствие с действащите разпоредби на DPD.

9.2   Каква информация трябва да бъде предоставена в реклама на опасно вещество съгласно член 48 на CLP?  ново

Член 48 (1) на CLP описва информацията, която трябва да бъде предоставена в реклама на вещество, класифицирано като опасно. Рекламата трябва да съдържа клас на опасност и / или приложимите категории на опасност, ако е необходимо, например Острата орална токсичност категория 3.

9.3   Каква информация трябва да бъде предоставена в реклама на опасна смес съгласно член 48 на CLP? ново

Член 48 (1) на CLP описва информацията, която трябва да бъде предоставена в реклама на смеси, класифицирани като опасни, както и за не-опасни смеси, които съдържат опасни вещества. Рекламата трябва да съдържа приложими пиктограмата за опасност, сигнална дума и предупреждение(я) за опасност, които се изискват за етикета на тази смес. Това включва и допълнителни предупреждения за опасност, както е посочено в член 25, CLP (6).


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01