Министерство на околната среда и водите
Най-често задавани въпроси за CLP


Най-често задавани въпроси за CLP

/FAQ  2.0 септември 2011/
1. CLPновият регламент

1.1   Какво представлява CLP?

 
2. Роли на индустрията съгласно Регламента CLP

2.4   Има ли задължение дружество, което възстановява вещества, да класифицира и да подава уведомление към Списъка за класификация и етикетиране? 

 
3. Обхват и изключения съгласно CLP

3.13  Необходимо ли е да се нотифицират вещества, използвани при научни изследвания и разработки, за които особено в началните етапи на изследване има недостатъчно данни за класификация в съответствие с критериите на Раздел II и Приложение I от Регламента CLP?

3.14  Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно REACH?

3.15  Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно Приложение IV на REACH?  

3.16  Необходимо ли е да се подава нотификация за вещества към Инвентарния списък за класификация и етикетиране за вещества, които са изключени от задължението за регистрация съгласно Приложение V на REACH?  

3.18  Необходимо ли е активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита и биоциди, да бъдат класифицирани в съответствие с Регламента CLP? ново

3.19  Необходимо ли е мономери и други вещества, които са химически свързани като съставни единици във внесени полимери да бъдат нотифицирани към Инвентарния списък за класификация и етикетиране?

 3.20  Необходимо ли е мономери и други вещества, които са използвани за производство на полимери да бъдат нотифицирани към Инвентарния списък за класификация и етикетиране от вносителя на полимера? ново


4. Нотифициране / Списък за Класифициране и Етикетиране (C&L)

4.1   Кои вещества трябва да бъдат нотифицирани към Списъка за Класифициране и Етикетиране?

4.2   Само вещества, произведени и внесени в количества от 1 тон или повече за година, ли ще бъдат обект на нотификация?

4.3   Необходимо ли е да се нотифицира към Списъка за класификация и етикетиране вещество, което не е класифицирано като опасно и което е регистрирано съгласно REACH?  ново

4.4   Какви са крайните срокове за нотификация към Списъка за Класифициране и Етикетиране?

4.5   Трябва ли да се нотифицира към списъка класификацията съгласно Директива 67/548/EEC или съгласно CLP? Коя класификация е необходима за регистрационното досие?

4.6   Дали нотификацията е приложима за физичните опасности на веществата, които се съдържат в смеси?

4.7   От гледна точка на задължението да се нотифицира съгласно чл. 39 (б) на CLP: Как трябва да действа вносител в случай, че притежава само информация за класификацията съгласно Директива 67/548/EEC, по отношение на веществата, които се съдържат в смесите, които той внася?

4.8   В чл. 40(1) на CLP се говори за “група от производители или вносители”. Дали в този термин се има предвид същото като в термина Форум за обмен на данни /SIEF/?

4.9   Как трябва да бъде създадена група производители / вносители за целите на нотификацията към Списъка за класифициране и етикетиране? ново

4.10  Терминът "нотифициране" е бил използван в различни ситуации в европейското законодателство за химичните вещества. Каква е разликата между нотификация съгласно Директива 67/548/ЕИО, нотификация съгласно REACH, и нотификация съгласно CLP?  Кой трябва да подаде нотификация към Инвентарния списък за класификация и етикетиране? 

4.11  Кой трябва да подаде нотификация към Инвентарния списък за класификация и етикетиране? 

4.12  Кой не трябва да подава нотификация към Инвентарния списък за класификация и етикетиране? 

4.13  Крайния срок за регистрация на въведено вещество, което се произвежда / внася в количества от 1 т/г, е 1-ви юни 2018 г. Необходимо ли е това вещество да бъде нотифицирано към Инвентарния списък за класификация и етикетиране до 3 януари 2011 г.?

4.14  Необходимо ли е да се нотифицират към Списъка за класифициране и етикетиране вещества, за които регистрация трябва да се подаде до 2013 или 2018? ? ново

4.15  Необходимо ли е вещества, които са в наличност /на склад/ на 1 декември 2010 г. да бъдат нотифицирани до 3 януари 2011 г.?

4.16  Кои данни за идентичността на веществото ще са необходими при извършване на нотификация? ново

4.17  За извършване на нотификация необходими ли са аналитични данни, например данни от високоефективна течна хроматография, газ хроматография или описание на аналитични методи? ново

4.18  При нотификация на дадено вещество към Инвентарния списък за класифициране и етикетиране, неговите съставки, добавки и примеси също ли трябва да се нотифицират отделно?

4.19  Може ли една компания се включи в повече от една група на производители / вносители? 

4.20  Как трябва да бъде извършена нотификация на водните разтвори на веществата съгласно член 39 и 40 на CLP? ново

4.21  Необходимо ли е производител или вносител на вещество, присъстващо в Приложение VI на CLP да го нотифицира? ново

4.22  По отношение на не-хармонизираните класификации, ще бъде ли възможно да се нотифицира към Списъка класификация, която се различава от вече съществуващите вписвания в Списъка за същото вещество?

4.23  След като веществото веднъж бъде нотифицирано към Списъка за класификация и етикетиране, необходимо ли е останалите вносители и производители да нотифицират същото вещество, въпреки че то вече присъства в Списъка?  ново

4.24  Необходимо ли е нотификаторът да изтъква причина за липса на класификация съгласно CLP, член 40 (1) (г) в случаите, в които класификация за крайна точка е изключена по определение?   ново

4.25  Каква е разликата между информацията на етикета, изисквана за нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране съгласно CLP и информацията на етикета, изисквана за регистрация по REACH? ново

4.26  Нотификаторът дължи ли такса при нотифициране на класификацията и етикетирането?

4.27  Препоръчително ли е да се включи CLP класификацията в регистрационното досие, което ще бъде подадено преди 1 декември 2010 г.?

4.28  Необходимо ли е компания с филиали във Финландия и Швеция да нотифицира за вещество два пъти, в случай, че го произвежда и във Финландия и в Швеция? 

4.29  Само вещества, произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година ли подлежат на нотификация?

4.30  Когато подготвят за регистрация по REACH вещества, които са били използвани преди за изследователски цели в количества по 1 т/г при стриктно контролирани условия, потенциалните регистранти трябва да съберат наличната информация и да определят дали е в съответствие с Приложение XI на REACH и да разработят програма за изследвания. По време на този период е много вероятно класификацията на веществото да се промени. Необходимо ли е да се актуализира нотификацията всеки път щом се появи нова информация във връзка с класификацията или на компанията е позволено да изчака докато подготви регистрацията?

4.31  Коя от двете класификации трябва да включа в нотификацията към Инвентарния списък за класифициране и етикетиране – тази по Директивата за опасни вещества или тази по CLP?  

4.32  Възможно ли е да се бележи определена информация като конфиденциална при нотификацията към Списъка за класификация и етикетиране?   

4.33  Как да се отбележи IUPAC наименованието като конфиденциално за допустимите вещества при нотификацията към Списъка за класификация и етикетиране?   

4.34  Необходимо ли е да се заплати такса при отбелязване на информация като конфиденциална?  

4.35  Какво означава „пускане на пазара” в контекста на Регламент CLP? ново

 

Глава 5: Етикетиране

5.1   Необходимо ли е вещества и смеси, които са били пуснати на пазара преди 1 декември 2010 или 1 юни 2015 съответно и все още са на склад след 1 декември 2010 или 1 юни 2015 съответно, да бъдат преетикетирани съгласно CLP? ново

5.2   Позволено ли е да се използват елементи от етикета, съгласно Директива 67/548/EEC или 1999/45/EC заедно с елементи съгласно CLP върху един и същи етикет?

5.3   Ограничен ли е броят на предупрежденията за опасност върху етикета?

5.4   Ограничен ли е броят на препоръките за безопасност върху етикета?

5.5   Дали етикет, отговарящ на не европейско законодателство, въвеждащо препоръките на GHS, ще бъде приет и в рамките на ЕС?

5.6   Задължително ли е да се включват в етикета предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност заедно с техните кодове? 

5.7   При изготвянето на етикети за опасните вещества и смеси, при предварителното отпечатване на ромбовидните рамки, може да се получи така, че не всички рамки да бъдат запълнени със символи за опасност на някои етикети. Разрешено ли е използването на етикети с такива празни рамки за опасните вещества и смеси?

5.8   Необходимо ли е активните вещества в продуктите за растителна защита и в биоцидите да се етикетират съгласно CLP?ново

 6. Запитване за използване на алтернативно химично наименование

6.1   Какъв е процесът за подаване на запитване за използване на алтернативно химично наименование за вещество, съдържащо се в смес?

6.2   Може ли Приложение VI на Директива 1999/45/EC да се използва за такива запитвания?

6.3   Има ли формат за подаване на тези запитвания за използване на алтернативно химично наименование за вещество, съдържащо се в смес?

6.4   Какви са таксите, дължими при запитване за използване на алтернативно химично наименование?ново

6.5   При разреждане на дадено вещество с вода, може ли да се счита, че резултатът от това разреждане е смес и като такава необходимо ли е да отговаря на условията на член 24 (1) към CLP и дали това позволява подаване на искане за използване на алтернативно химично наименование? ново


7. Приложение VI към CLP

7.2   Какво трябва да се направи, когато трябва да се използва хармонизирана класификация, маркирана като минимална в таблица 3.1 от приложение VI към CLP? 

7.3   Кога ще трябва да се прилагат хармонизираните класификации, съдържащи се в Първата адаптация към техническия прогрес (Първо ATP) на Регламент CLP? 

7.4   Какво трябва да направи доставчикът, ако притежава надеждна и адекватна информация, която предполага една класификация, различна от хармонизираното класифициране, предвидени в приложение VI към CLP за един и същ клас на опасност? ново

7.5   Ако дадено вещество е обект на хармонизиранa класификация, трябва ли то да се класифицира и за опасности, които не са обхванати от вписването в част 3 на приложение VI?  

 
8. Класификация

8.1   Ако дадено вещество не отговаря на критериите за класифициране съгласно Директивата за опасните вещества, това означава ли, че не се класифицира като опасно и съгласно CLP?

8.3   В случай че класифицирането на физичната опасност, зависи от размера на частиците на веществото, ще трябва ли доставчикът да класифицира за всички размери на частиците?

8.4   Във връзка с определянето на опасност при вдишване на бои и лакове: как да се превърне вискозитета, получен от измервания с динамика във времето при 23 ° C ± 5 ° С в съответствие с ISO 2431 в кинематичен вискозитет на бои или лакове при 40 ° C?

 

9. Предаване на информация за опасностите с други средства освен етикетите ново

9.1   Кога доставчикът трябва да въведе класификацията по CLP в информационния лист за безопасност за вещества и смеси? ново

9.2   Каква информация трябва да бъде предоставена в реклама на опасно вещество съгласно член 48 на CLP? ново

9.3   Каква информация трябва да бъде предоставена в реклама на опасна смес съгласно член 48 на CLP? ново

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01