Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Въпроси и отговори
1. Въведение
 

1.1. За какво се отнася европейското законодателство за класификация, етикетиране и опаковане?

Европейското законодателство за класификация, етикетиране и опаковане има за цел да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, както и да осигури функционирането на вътрешния пазар. Това се осъществява чрез установяване на критерии, които трябва да се прилагат в целия ЕС, за да се определи дали едно вещество или смес, произведени или внесени на европейския пазар, притежават свойства, които биха могли да навредят на човешкото здраве и околната среда. В случаите, в които вещество или смес отговарят на тези т.нар. „критерии за класификация”, т.е. притежават определени опасни свойства, те трябва да бъдат съответно класифицирани, например за остра токсичност или запалимост. Необходимо е след това доставчиците да информират своите клиенти, включително крайните потребители относно определените опасности, свързани с употребата на веществата. Най-често срещаният инструмент за информиране за тези опасности е етикетът на опаковката на веществото или сместа, а също така и информационният лист за безопасност, който се осигурява на другите фирми в същата верига на доставки.

Етикетирането на опасностите позволява на потребителя на веществата и смесите да се информира за съществуването на опасност и за това как да избегне излагане и да намали риска. Допълнителните правила за опаковане трябва да осигурят безопасна доставка на опасните вещества и смеси.

Европейското законодателство за класифициране, опаковане и етикетиране се състои от три акта: Директива 67/548/EEC за опасните вещества, Директива 1999/45/EC за опасните препарати и Регламент (EC) No 1272/2008 за класифициране, опаковане и етикетира (CLP), който влезе в сила на 20 януари 2009 г.

 

1.2. Защо ООН създаде Глобалната Хармонизирана Система (GHS) за класификация и етикетиране на химичните вещества?

Глобалната Хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества на Обединените Нации осигурява основа за глобално уеднаквяване на физичната, екологична и здравна информация за опасните свойства на химичните вещества, както и информация за безопасността, чрез хармонизиране на критериите за класификация и етикетиране. Тя бе създадена на ниво Обединени Нации с цел да се превъзмогнат различията по отношение на етикетирането на опасностите на едно и също вещество в различните страни по света. Тази система също така има за цел да подпомогне търговията като предотврати необходимостта от ново класифициране и етикетиране при износ, поради различия в изискванията на различните държави.  Допълнителна информация за GHS тук

 

1.3. Защо ЕО създаде ново законодателство за класификация, етикетиране и опаковане?

На Световната Среща за Устойчиво Развитие е Йоханесбург през 2002 г. Комисията, държавите-членки на ЕС и различни заинтересовани страни от индустрията и неправителствени организации подкрепиха препоръките на Обединените Нации да се приемат вътрешни законодателни мерки, прилагащи GHS до 2008 г. Чрез приемането на нов Регламент, ЕС цели намаляването на пречките пред търговията със страни извън ЕС, които са в резултат на нуждата от пре-класифициране и пре-етикетиране в случай на износ.

 

1.4. Кои страни извън ЕС прилагат Глобалната Хармонизирана Система (GHS)?

Много страни извън ЕС подкрепиха GHS и предприеха прилагането и в националните си законодателни системи, в това число САЩ, Нова Зеландия, Бразилия, Китай, Филипините, Русия, Япония, Мексико, Южна Африка, както и други африкански държави. Етапът на изпълнение варира от страни, в които вече имат или са на път да създадат свои собствени схеми за прилагане на GHS (например ЕС, Япония, Нова Зеландия, Южна Корея) до страни, в които в момента протичат дейности за разработване на схема за прилагане на (например САЩ) и на други страни, които току-що започнаха дискусии с оглед прилагането на GHS. Всяка отделна страна използва своите специфични национални правни инструменти, например специфични за сектора актове или национални стандарти, за прилагане на GHS. В рамките на ЕС, ООН GHS е включен в CLP регламента, които са влезe в сила на 20 януари 2009 г.и е пряко приложим за промишлеността.

Допълнителна информация за прилагането на GHS в различните държави тук

 

1.5. Дали Регламентът CLP улеснява търговията между страните от ЕС и тези извън него?

Да, Регламентът CLP улеснява търговията.  Износителите ще бъдат в състояние да използват едно и също описание на рисковете на етикета в своята страна и в страната, към която изнасят. Това означава, че при износ на своя продукт, износителят може да спести разходите за повторно класифициране за да приведе своя продукт в съответствие с различните C & L изисквания на страната, към която изнася. От друга страна, доставчик извън ЕС, който иска да внесе вещества и смеси, в ЕС ще може да се възползва от същите преимущества.

Като цяло, сериозна причина за развитие на ООН GHS е да има класификационна система, която позволява предоставянето на единна информация за физикохимичните характеристики, опасностите за здравето и околната среда  и информация за безопасната употреба на опасните химически вещества. За постигането на тази цел критериите за класифициране и етикетиране на химични вещества и смеси са хармонизирани на ниво ООН. В колкото повече страни и основни търговски партньори на ЕС се ангажират с прилагането на ООН GHS, толкова повече ще се улесни търговията с вещества и смеси, които ще имат една и съща класификация и етикетиране както в ЕС, така и в страни извън ЕС.

 

2. Обхват

 
2.1. Какво е класификация? Какво е хармонизирана класификация?

Класифицирането на вещество или смес, отразява вида и големината на опасността на това вещество или смес, т.е. неговия потенциал да причини вреда на хората или околната среда.  Конкретната класификация, се изразява чрез стандартизирани описания, например "Остра токсичност категория 1 (орална)" или "запалими течности, категория 2", за която се дава информация чрез стандартизирани фрази и символи върху етикетите и информационните листове за безопасност. Например класификация "остра токсичност категория 1 (орална)", се съобщава чрез предупреждението за опасност "Смъртоносен при поглъщане", чрез сигналната дума "опасност" и чрез символ (пиктограма) с череп и кости.

Решението за класифициране на определено вещество или смес обикновено се взима от неговия доставчик. В някои случаи обаче решението за класифициране на едно вещество се взема на равнището на Общността - виж също въпрос 2.3 и главата на този документ относно хармонизирана класификация. Класификацията определена на общностно равнище, се нарича "хармонизирана класификация".  Хармонизираната класификация, трябва да се прилага по подразбиране от страна на доставчиците на съответното вещество. Класификациите на около 8000 вещества, които са хармонизирани на общностно ниво в последните десетилетия, са изброени в приложение VI към CLP Регламента.

 

2.2. Каква е разликата между оценка на опасността и оценка на риска?

Оценката на опасността представлява оценката на присъщите свойства на веществата. Тя не бива да се бърка с оценката на риска, която прави връзка между опасността и действителното излагане (експозиция) на хората или околната среда на веществото или сместа, притежаващи опасни свойства.

 

2.3. Какви са промените направени във новото законодателство в сравнение със старото – Директива 67/548/EEC (DSD) за опасните вещества и Директива 1999/45/EC (DPD) за опасните препарати?

Основните изисквания за класифициране и етикетиране са подобни в рамките на двете директиви и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Независимо от това, в новия регламент е въведена нова терминология, критерии за класификация и елементи от етикета от Глобалната хармонизирана система (GHS) на Обединените Нации. Преглед на основните различия е даден в следващата таблица:

 
Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕЕС
Регламент CLP

Собствена терминология – препарат, опасен, категория на опасност, рискови фрази, фрази за безопасност

Собствена терминология – смес, риск, рискови класове, рискови фрази, предохранителни фрази

Категории на опасност за човешкото здрави и околната среда

Рискови класове, включително тези разграничения, които най-добре отразяват категориите на опасност от директивите; по-голям брой на рисковите класове в сравнение с категориите на опасност в директивите

Правила за изчисляване (конвенционален метод) за класифициране на препарати

Метод за изчисляване (чрез добавяне и сумиране), различен от правилата за изчисляване в директивите

Изследвания, човешки опит или изчисляване за класификация на смеси

Подобно на Директива 1999/45ЕЕС, има още принцип на аналогия, който позволява класифицирането на смеси на основата на данни от изследвания на подобни смеси и на информация за риска от отделните компоненти

Собствени категории на опасност и допълнителни елементи в етикета, например R1 (Експлозивен в сухо състояние)

Рискови класове и допълнителни елементи в етикетирането, взети от директивите, например EUH001 (Експлозивен в сухо състояние)

Хармонизирана класификация за всички категории на опасност

Хармонизирана класификация само за вещества, които са канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията или дихателни сенситизатори; за другите се решава случай по случай

Хармонизирана класификация, основана на предложения на страните членки

Хармонизирана класификация, основана на предложения на страните членки (разпоредба, съдържаща се в REACH преди) или предложение на производителя, вносителя или потребителя по веригата

Не се предвижда процедура за уведомяване (нотификация)

Уведомяване за класификация и етикетиране на веществата, подадено към Списък за класификация и етикетиране, поддържан от Европейската Агенция по химикали

 

  • Една от промените е в терминологията, която е взета директно от Глобалната Хармонизирана Система (GHS): например „препаратите” се наричат „смеси” в CLP; рисковите фрази и фразите за безопасност са рискови фразии предохранителни фрази съответно; категориите за опасност са заменени с рискови класове.
  • ЕС прие в регламента CLP тези рискови класове от GHS, които най-добре отразяват категориите на опасност в директивите. Тези рискови класове са разделени по-нататък до рискови категории или разделения, които взимат предвид силата на ефекта или пътя на експозиция. Цялостния обхват на класификация при CLP е сравним с директивите, но броя на рисковите класове е увеличен, особено за физичните рискове (от 5 до 16), за да се уеднаквят с разпоредбите за транспорт.

 

  • Критериите за рисковите класове и категории се прилагат и за вещества и за смеси. От гледна точка на класификацията на смеси относно здраве и околна среда правилата са се променили в сравнение с тези на Директивата; въведен е също т.нар. „принцип на аналогия” като нов подход при класифициране на смеси.
  • Съществуват елементи от Директивите, които обаче не са включени в GHS, например ЕС клас на опасност „опасен за озоновия слой” или някои опасности, които биха довели до допълнително етикетиране, съгласно Директивата, като например R1 (Експлозивен в сухо състояние). За да бъде ясно, че тези допълнителни елементи на етикетирането не идват от класификацията на Обединените нации (GHS), те се кодират по различен начин от рисковите фрази в CLP. Например: допълнителното етикетиране от директивата R1 (Експлозивен в сухо състояние) става EU001, вместо H001.
  • От гледна точка на хармонизацията на класифицирането и етикетирането на вещества на ниво Европейска Общност, Регламентът CLP предвижда хармонизирана класификация на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТ) и дихателни сензибилизатори, категория 1; предложения, свързани с другите рискови класове могат да се подават случай по случай, ако е обоснована нуждата от хармонизирана класификация и етикетиране на ниво общност. Такива предложения могат да бъдат подавани от Компетентните органи от страните членки и/или от производители, вносители и потребители по веригата (това е новост в регламента CLP). Предложенията, подадени от индустрията трябва да бъдат свързани с вещества, които все още не са включени в Приложение VI. Разпоредбите относно хармонизираната класификация включват тези, които са прехвърлени от Дял XI от REACH към CLP.
  • CLP предвижда при нова класификация и етикетиране на вещества, пуснати на пазара, възможност за подаване на уведомление, подадено към Списък за класификация и етикетиране, поддържан от Европейската Агенция по химикали. Разпоредбите за този Списък бяха прехвърлени от Дял XI от REACH към CLP.
 
 
2.4. Ще има ли промяна в нивото на защита, съгласно CLP?
 

Общото ниво на защита не се е променило, тъй като CLP приема съществуващите разпоредби на Директивите за опасни вещества и смеси (DSD и DPD), като в същото време въвежда тези критерии GHS, които в най-голяма степен отговарят на критериите Директивата за опасни вещества. Независимо от това, тъй като някои критерии за класификация по GHS се различават от съответните критерии на ЕС, може да има отделни вещества и смеси, които ще бъдат класифицирани като опасни в бъдеще, макар че те не са класифицирани като такива в момента, както и обратното.

 
 
2.5. Всички ли категории на опасност от GHS са въведени в CLP?
 

Не. Приложното поле на Регламент CLP запазва във възможно най-голяма степен досега съществуващата система на ЕС. Затова, въпреки че CLP въвежда всички GHS класове на опасност, той не въвежда тези категории на опасност, които не са част от действащото законодателство на ЕС, като по този начин нито една от следните GHS категории на опасност не е включена в CLP:

• "запалими течности, категория 4",
• "остра токсичност, категория 5",
• "разяжда / дразни кожата, категория 3",
• "опасност при вдишване категория 2" и
• "остра водна токсичност категория 2 и 3".
 
 

2.6. Защо няма допълнително етикетиране за устойчиви, биоакумулиращи се и токсични (PBT) и силно устойчиви и силно биоакумулиращи се (vPvB) вещества?

Химични вещества, които отговарят на критериите за PBT / vPvB, съгласно REACH трябва да бъдат контролирани и техните емисии, доколкото е възможно, да бъдат намалени, което означава, че широката употреба на тези вещества, ще бъде малко вероятна. Химични вещества, които отговарят на тези критерии, са вече класифицирани и етикетирани във връзка с опасностите за околната среда, а в някои случаи и за токсичност; това ще продължи и съгласно CLP Регламента. Въпреки това, в хода на законодателния процес в текста на CLP е включена разпоредба за бъдещи действия в тази връзка - член 53 (2), който гласи: "държавите-членки и Комисията насърчават хармонизирането на критериите за класифициране и етикетиране на вещества като устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) и като много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) на ниво Обединени Нации. "

 

2.7. Дали всички вещества и смеси ще попадат в обхвата на CLP?

Да, повечето от тях ще попаднат в обхвата на CLP. Като цяло обхватът на класификацията на вещества и смеси е основан на два законодателни акта – самия CLP Регламент, както и на Регламента REACH (вж. CLP, член 4 (2)), освен ако едно вещество не е изрично освободени от тях:

  • съгласно CLP, производител, вносител или потребител надолу по веригата на химични вещества илисмеси, е длъжен да класифицира тези вещества или смеси, преди пускането им на пазара, независимо от действителния тонаж на веществото произведено, внесено или пуснато на пазара.
  • съгласно REACH, производител / вносител трябва да класифицира веществата, които не са пуснати на пазара, ако те подлежат на регистрация или уведомление в съответствие с членове 6, 9, 17 или 18 на REACH. Това включва класификация на мономери, на място изолирани междинни продукти, транспортирани изолирани междинни продукти, както и вещества, използвани за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD).

Моля, имайте предвид, че дистрибутор (вкл. търговец на дребно) и потребител надолу по веригата (вкл. формулатор на смеси или повторен вносител на вещества или смеси), може да се използва класификацията на веществото или сместа, получени в съответствие с Дял II на CLP от друг участник във веригата за доставки, например от информационен лист за безопасност. Ето защо, потребител надолу по веригата не може да променя състава на веществото или сместа.

 
 
2.8. Трябва ли и изделията да се класифицират?

Не, обикновено не трябва. Въпреки това, задължението да класифицират се отнася до производителите или вносителите на определени взривни изделия, които отговарят на определението в точка 2.1 от приложение I към CLP, преди пускането им на пазара. Други не са обект на класифициране, етикетиране и опаковане от гледна точка на изискванията на CLP.  Освен това, ако сте производител или вносител на изделие, вие все пак ще трябва да класифицирате вещества, съдържащи се в него, когато членове 7 и 9 на REACH изискват тяхната регистрация или уведомление и тези вещества не са били регистрирани за тази употреба. Това включва класификация на тези вещества в предмети, които се използват за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD).

 
 
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 

3.1. Какви са основните задължения на компаниите, които доставят вещества или смеси, съгласно Регламента CLP?

Основното задължение на производителите и вносителите на вещества, потребители надолу по веригата, включително формулатори на смеси и ре-вносители на вещества или смеси, които се възползват от освобождаване от разпоредбите на член 2 (7) (в), е да класифицират, етикетират и опаковат веществата и смесите в съответствие с Регламент CLP. Дистрибутори (включително и търговци на дребно) на вещества и смеси трябва да етикетират и опаковат в съответствие с Регламент CLP.

Производители и вносители (или групи от производители или вносители), които пускат на пазара опасно вещество, също ще трябва да съобщят под формата на нотификация определена информация за идентификацията на веществото, както и за неговата класификация и етикетиране на ECHA, освен ако тази информация вече е била представена като част от регистрацията по REACH. ECHA ще включи тази информация в Инвентарния списък за класификацията и етикетиране. Вижте също така раздела за нотификация по-долу.

 

3.2. Какъв е преходният период и защо е необходим?

Съгласно CLP, преходният период е времето, предоставено на доставчиците на химични вещества за преход от системата за класификация по Директивите към разпоредбите на CLP. Преходни разпоредби са посочени в член 61 на CLP и определят основно два крайни срока относно класифицирането, информиране за опасностите и опаковане на опасни вещества и смеси, а именно 1 декември 2010 година и 1 юни 2015.

Прилагането на изискванията на CLP от горепосочените дати и връзката им с REACH срокове за регистрация на въведени вещества са илюстрирани на фигурата по-долу:

 

3.3. Защо няма тонажни групи при класифицирането и етикетирането съгласно CLP?

Нито в Регламент CLP, нито в Регламент REACH, нито в старото законодателство има заложен тонаж праг за класифициране и етикетиране, тъй като работниците и потребителите, които използват химични вещества и смеси трябва да бъдат предупредени и са защитени, независимо от тонажа на произведените или внесени вещества или смеси.

 

 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01