Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Въпроси и отговори


4. СПИСЪК

4.1. Какво представлява Списъкът за класификация и етикетиране и за какво се използва?

Списъкът за класификация и етикетиранепредставлява база данни, която съдържа основна информация относно класифицирането и етикетирането на нотифицираните и регистрираните вещества. Тя също ще съдържа и списък на веществата с хармонизирана класификация (Приложение VI). Списъкът ще бъде създаден и поддържан от ECHA.

Списъкът за класификация и етикетиране има няколко основни функции:

Той е инструмент за предоставяне на информация за опасностите на класифицираните и не класифицираните вещества, които са пуснати на пазара и подлежат на регистрация. Тази информация ще бъде достъпна за широката общественост, компетентните органи на страните-членки и доставчиците, които имат задължения във връзка с REACH и CLP Регламентите;

Той би могъл да разкрие съществуващо несъгласие относно класифицирането и етикетирането на едно и също вещество, като по този начин може да се подчертае необходимостта от дискусия, оценка или хармонизиране на класифицирането и етикетирането на веществото;

Списъкът представлява много важен инструмент за предаване на информация относно опасностите и управление на риска, например, когато компетентните органи на държава-членка, правят оценка на необходимостта от разрешения и ограниченията на опасни вещества съгласно REACH.

 4.2. Какво ще съдържа Списъкът за класификация и етикетиране?         

На първо място Списъкът за класификация и етикетиране ще съдържа информация за идентичността на нотифицираното или регистрирано вещество, неговата класификация, както и причини за липсата на класификация в случаите, в които веществото е класифицирано в някои, но не във всички класове на опасност, в случаи на различия, специфични концентрационни граници или M-фактор (мултипликационен фактор); елементите на етикетиране на това вещество.

ECHA ще включи също така и следната информация:

  • дали съществува хармонизирана класификация за този запис;
  • дали записът е подаден съвместно от няколко регистранта за едно и също вещество;
  • дали има съгласие по отношение на този запис;
  • дали записът се различава от друг, съществуващ в списъка за същото вещество.

4.3. Защо уведомителят (нотификаторът) трябва да предостави причина за не-класифициране?

Старото законодателство създава известно объркване, тъй като липсата на класификация не може да се тълкува като липса на опасност: липсата на класификация може да се дължи също така и на неубедителни данни или липса на данни. За регистрирани вещества, REACH изисквапричините за липса на класификация да се посочват в Доклада за химическа безопасност. По отношение на веществата, които предстои да бъде подадено уведомление /нотификация/, класифицирани в някои, но не всички класове на опасност, CLP Регламентът изисква тази информация да бъде подадена като част от уведомлението. 

4.4. Необходимо ли е компаниите, които имат задължение да класифицират също така да подадат уведомление (нотификация) за актуализиране на Списъка за класификация и етикетиране?

Само производителите и вносителите, които пускат на пазара опасно вещество, в самостоятелен вид или в смес или които пускат на пазара вещество, което не подлежи на регистрация по REACH, ще трябва да уведомят за класифициране и етикетиране на веществото към ECHA. Не се изисква уведомление, когато една и съща информация (т.е. класификация в съответствие с критериите на CLP) вече е била представена като част от регистрацията по REACH от един и същи производител / вносител. Потребителите надолу по веригата, включително формулатори на смеси, дистрибутори и производители или вносители на изделия не трябва да подават уведомление.

 4.5. За кои вещества трябва да се подаде уведомление (нотификация) към Списъка за класификация и етикетиране?

За следните вещества трябва да се подаде уведомление (нотификация) към Списъка за класификация и етикетиране:

• Вещества, пуснати на пазара, които са обект на регистрация по REACH (≥ 1 т/г), освен ако доставчикът не е подал регистрация на веществото с класификация и етикетиране съгласно CLP (заедно с класификацията съгласно Директивата за опасни вещества);

• Вещества, класифицирани като опасни съгласно CLP и пуснати на пазара, независимо от тонажа и

• Вещества, класифицирани като опасни съгласно CLP и намиращи се в смес над пределните концентрации, посочени в Приложение I на CLP или, както е посочено в Директива 1999/45/ЕО, където е приложимо, което води до класифицирането на сместа катоопасна, и ако сместа се пуска на пазара.

4.6. Защо няма количествена граница за уведомяване (нотификация) към Списъка за класификация и етикетиране?

Задължението за уведомяване (нотификация) за класифицирането и етикетирането на опасни вещества, е въведено чрез REACH и след това прехвърлено в CLP. Целта е да се получи основна информация за опасните свойства на тези вещества, които са произведени или внесени в количества по-малко от 1 т/г или които не са предмет на регистрация, но които са пуснати на пазара. Тази информация ще се пази и публикува централизирано, а именно в Списъкът за класификация и етикетиране, създаден от ECHA. В момента уведомяването (нотификацията) за класификация и етикетиране е единственият начин, по който информацията относно вещества, пуснати на пазара под 1 т/г, ще бъде на разположение на потребителите надолу по веригата и на компетентните органи: информацията може да бъде взета предвид от тях за целите на информиране за опасностите и управление на риска , включително предложения за разрешаване, ограничаване и хармонизирана класификация.

4.36. За да отговаря на изискванията за класификация и нотификация, необходимо ли е производител или вносител да извърши изпитване за физична опасност на веществата, които не са включени в приложение VI на CLP, или за веществата включени в приложение VI, но които не са класифицирани за конкретна физична опасност и за които няма адекватна, и надеждна информация, която да е налична за физичните опасности? нов

Според изискванията на чл. 40 (3) на CLP, веществата пуснати на пазара на или след 1 декември 2010 г. трябва да бъдат нотифицирани в рамките на един месец след пускането им на пазара, в съответствие с чл. 40 (1) на CLP. Член 4 (1) на CLP посочва, че производителят или вносителят трябва сами да класифицират своите вещества в съответствие с дял II на CLP преди пускането им на пазара.

Освен това, чл. 8 (2) на CLP изисква, че за целите на определянето дали дадено вещество предполага някоя от физичните опасности, посочени в част 2 от приложение I на CLP, производителят или вносителят изпълнява изпитвания, изисквани по тази част, за да позволи класификацията на веществото, освен ако вече е налична адекватна и надеждна информация.

Следователно, производителите и вносителите са задължени да извършват изпитвания за физични опасности, така че да класифицират сами своите вещества, които не са включени в приложение VI на CLP, или включени, но не са класифицирани за конкретна физична опасност, както и да нотифицира за тази класификация Европейската агенция по химикали в рамките на един месец след пускането им на пазара.

Въпреки това, вещества могат да бъдат пуснати на пазара в много малки количества (например количеството на вещество, използвано в R&D (Изследователска и развойна дейност). Тези количества, може да не бъдат достатъчни за изпитване на физичните опасности. Когато няма адекватна и надеждна информация на разположение за физичните опасности на тези вещества, може да не е осъществимо и/или съразмерно за производителя/вносителя да извърши изпитванията, изисквани съгласно част 2 от приложение I към CLP. В тези случаи не следва да се изисква изпитване за физична опасност. Въпреки това, трябва да се положат всички усилия за да се оцени физичната опасност като се използват всички налични теоретични методи, напр. UN (ООН) метод за изпитване - скринингови тестове, заедно с експертна оценка и в най-голяма степен трябва да се прилагат в резултат на класификации. И накрая, както е обяснено във въпрос 3.13 за вещества, употребяващи се за целите на изследователска и развойна дейност, в частност, ако нито тестовите данни са налични, нито всяка друга адекватна информация показва, че дадено вещество трябва да бъде класифицирано, нотификация не се изисква.

4.37. Как да се нотифицира за списъка за класификация и етикетиране специфичната форма на дадено вещество, в случай, че има хармонизирана класификация и етикетиране в друга форма в приложение VI на CLP?нов

Когато даден нотификатор използва REACH-IT онлайн регистрацията, за да нотифицира вещество, което вече е включено в приложение VI на Регламент CLP, онлайн базата данни с класификация и етикетиране ще покаже автоматично хармонизираното вписване, без да се отчита потенциалната форма на веществото, което е било нотифицирано.

Хармонизираната класификация се прилага задължително и нотификаторът не трябва да променят хармонизираните класове/подразделения на опасност. Въпреки това, в някои случаи класификацията на дадено вещество е хармонизирана само за една специфична форма (например, хармонизираните вписвания за цинк, се отнасят за пудра или прах, а не за масивна форма). В този случай, веществото може да бъде самостоятелно класифицирано в специфична форма, която е различна от формата в част 3 на приложение VI на CLP за някои класове или всички класове на опасност, или подразделения. Самостоятелната класификация се основава на наличните данни за тази специфична форма на веществото.

За да направите това онлайн в REACH-IT, изберете <Искам да нотифицирам информация за класификация и етикетиране> (виж Фигура 45 от Ръководство за потребители от индустрията, част 16, публикувано на http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/ notification_how_en.asp), и кликнете върху бутона "Next", за да продължите. C&L страница превключва на режим "писане", където всеки може да съобщи допълнителна информация, свързана с класификацията и етикетирането на веществото (например, причината за липса на класификация за всички некласифицирани класове на опасност). Препоръчително е нотификаторите ясно да уточняват по време на онлайн нотификацията точната форма на нотифицираното вещество.

 
4.38. Може ли да се използва нотификационния номер, за да се идентифицира дадено вещество при търсене в публично достъпния списък за класификация и етикетиране?нов

Не, веществотоможе дабъде идентифицираночрез търсенепоCAS номер, ЕС номер илинаименованието на веществото, докатонотификационния номерможедасеизползва само от нотификаторачрезREACH-IT.

5. ЕТИКЕТИРАНЕ

5.1. Защо етикетирането е основано на опасността, а не на риска?

Докато на етикетирането, основано на опасността позволява предаване на информация на потребителя на веществото, независимо от употребата му,  етикетирането, основано на риска ще бъде зависимо от специфичната употреба и експозицията. Тъй като последната не винаги може да се предвиди, а може и да се промени при обработката на едно вещество или смес, етикетиране, основаваща се на риска може да не отразяват реалната експозиция. В допълнение към това, етикетирането, основано на риска, не позволява решение или заключения относно целесъобразността на мерките за управление на риска.

Старата система на ЕС за етикетиране на химични вещества, се основава на предаване на информация за опасностите, а не на риска и CLP Регламента продължава този утвърден подход на ЕС.  Етикетирането, основано на опасността, както се изисква от законодателството на ЕС, дава възможност за самостоятелни решения относно подходящите мерки за управление на риска, които могат да се различават с оглед на различни условия за употреба и целеви групи.

5.2. Защо има различни крайни срокове за смяна на етикетирането и пакетирането?

В съответствие с Регламент CLP повторно етикетиране и на вещества и смеси, които са вече във веригата за доставки (в магазинната мрежа), преди 1-ви декември, 2010 (вещества) и 1-ви юни 2015 г (смеси), може да бъде отложено до 1 декември 2012 г. и 1-ви юни 2017 година, съответно. Допълнителните две години се предоставят, за да се избегне излишното натоварване на предприятията от повторно етикетиране и опаковане на техните вещества и смеси, съгласно CLP.

5.3. Производител А произвежда вещество A, кое е било пуснато на пазара за първи път преди 1 декември 2010. Производството е непрекъснато и нови партиди от същото вещество се произвеждат всеки месец. Партидите, произведени между 1 декември 2010 и 1 декември 2012 трябва да бъдат етикетирани в съответствие с Директивата DSD или с Регламента CLP?

Една партида от вещество, произведено между 1 декември 2010 г. и 1-ви декември 2012 година трябва да бъде класифицирана, етикетирана и опакована съгласно CLP регламентa. Въпреки това, същата партида трябва да се класифицира според Директивата за опасни вещества /DSD/ и тази информация се предоставя на потребителите надолу по веригата (по-специално формулатори на смеси) с помощта на информационен лист за безопасност. 

5.9. Винаги ли се изисква от доставчика да предоставя своите данни за контакт на етикета? ново

 

Да, необходимо е. Член 17 (1), подточка а) на CLP гласи, че името, адреса и телефонния номер на доставчика (ите) трябва да бъдат изписани върху етикета. Освен това, съгласно член 4 (4), доставчикът гарантира, че опасното вещество или смес е етикетирано и опаковано в съответствие с дялове III и IV на Регламент CLP, преди пускането на пазара.

По принцип, не може да има повече от един доставчик на едно и също опасно вещество или смес във веригата за доставки, по едно и също време, например, когато опасно вещество или смес, съдържащи опасни вещества, се предоставя на дистрибутора, който го доставя на трети страни. Ако дистрибутора променя опаковката до такава степен, че елементите на етикета, посочени в член 17 на CLP, трябва да бъдат посочени по различен начин от оригиналния етикет/опаковка, след това данните за контакт на дистрибутора трябва да се добавят или заменят с информацията за контакт на предишния доставчик. В този случай, дистрибутора поема отговорността за преопаковане и повторно етикетиране на вещество или сместа.

Ако дистрибуторите не променят опаковката или етикета, те не трябва да добавят техните данни за контакт на етикета, нито да заменят информацията за контакт с техния доставчик, освен ако пожелаят да го направят това.

В случай, че доставчика променя езика (ите) на етикета, те стават отговорни за правилния превод на съдържанието на етикета и по този начин трябва да добавят техните данни за контакт и координатите на доставчика, който е издал оригиналния етикет.

 

5.10 Може ли допълнителна информация за опасност, която не се изисква по силата на европейското законодателство в областта, да се включи в етикета съвместно с елементите на етикетиране, изисквани от CLP, за вещества, пуснати на пазара на ЕС? ново

 

Член 25 на CLP въвежда концепцията за "допълнителна информация", предназначена да включи допълнителна информация при етикетирането "над“ изискванията на чл. 17 (1), подточки а) до ж) на CLP. Всяка информация за опасност, която не се изисква от европейското законодателство в областта, предоставена на етикета заедно с изискваната такава съгласно CLP, може да се счита за допълнителна информация, поставена заедно с елементи на етикета съгласно CLP, само ако не противоречи или не поражда съмнения относно валидността на информацията, изискваща се от чл. 17 (1), подточки а) до ж), нито прави по-трудно идентифицирането на такава информация. Това може да се определи само за конкретен случай въз основа на информацията, предоложена от вносителя. Допълнителни указания за информацията която съпровожда етикета може да се намери в раздел 4.8 на CLP и Ръководството за етикетиране и опаковане, на разположение на страницата на Европейската агенция по химикали:  http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm и на страницата на МОСВ „Химични вещества“, в раздел Класификация - Ръководства.

 

5.11 Какви са изискванията при изготвянето на етикета по отношение на размерите му и размерите на използваните пиктограми за опасност? ново

 

Общите правила за изготвянето на етикетите са посочени в чл. 31 на CLP. По отношение на пиктограмите за опасност, информацията е подробно описана в чл. 31 (4) на CLP, Приложение I, раздел 1.2.1 и Приложение V. Съгласно приложение V на CLP, пиктограмата за опасност трябва да има черен символ на бял фон с червена рамка, достатъчно широка, за да се вижда ясно. Пиктограмите за опасност трябва да бъдат във формата на квадрат, в точка. Всяка пиктограма за опасност обхваща най-малко 1/15 от минималната площ на повърхността на етикета, определена за информацията, изисквана от чл. 17 на CLP (както е посочено в таблица 1.3 в раздел 1.2.1.4 на приложение I, 2-рата адаптация към техническия прогрес (ATP) на CLP). Когато доставчик избере етикет, по-голям от минималните размери за определен капацитет на опаковката, не е необходимо размера на пиктограмата също да се увеличава, при условие че обхваща 1/15 от съответните минимални размери и остава пропорционално на размера на опаковката. Минималната площ на всяка пиктограма за опасност не трябва да бъде по-малка от 1 см². Имайте предвид, че размера на пиктограмата се отнася до размерите на самата пиктограма, а не на размера на виртуалния квадрат, където е изобразена пиктограмата. Допълнителни указания могат да бъдат намерени в раздел 5.2 на Ръководството за етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент CLP на страницата на Европейската агенция по химикали:  http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm и на страницата на МОСВ „Химични вещества“, в раздел Класификация - Ръководства.

6. СЪБИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ДАННИ

6.1. Може ли класификация, направена за целите на транспортното законодателство, да бъде използвана и за целите на Регламента CLP?

Да, в някои случаи. Много от критериите на GHS на ООН (с клас на опасност), по-специално тези, свързани с физическите опасности, вече са въведени чрез Моделните насоки на ООН и други подобни правни инструменти, свързани с регулиране на автомобилния превоз на опасни стоки, като например  Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. Транспортната класификация може да се използва като един източник на информация за класифициране и етикетиране на дадено вещество, при условие, че се вземе предвид следното:

  • Транспортната класификация не включват всички категории на опасност на GHS за физични, здравни или екологични опасности, следователно липсата на транспортна класификация за дадено вещество, не означава, че то не трябва да бъде класифицирано съгласно CLP;
  • По отношение на физическите опасности, тестове, могат да бъдат необходими, за да се предоставят данни за една недвусмислен класификация съгласно CLP;
  • Съгласно транспортното законодателство, специални разпоредби могат да бъдат свързани със записи от Списъка на опасни товари (ADR, част 3), които трябва да бъдат изпълнени, за веществото, за да може то да се  класифицира в съответния клас за транспорт. В тези случаи класификацията за целите на предоставяне и използване, т.е. CLP, може да бъде различна. В допълнение към това, едно вещество може дори да има два различни записа с две различни класификации, като една от класификациите може да бъде е свързана с една или повече специални разпоредби.

6.2. Необходими ли са изследвания върху животни за класификация на опасността за човешкото здраве и околната среда, съгласно CLP?

Няма изискване за извършване на опити с животни за целите на класификацията.
Освен това е ясно посочено, че нови опити с животни могат да се извършват само в случай, че доставчикът е изчерпал всички други средства за генериране на надеждна и адекватна информация за целите на класификацията. Това включва и прилагането на правилата, предвидени в раздел 1 от Приложение ХI към REACH. Тези правила се отнасят за използването на съществуващите данни, използване на данни от тестове, които не са извършени в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика (
GLP), използване на исторически данни за човека, прилагане на подхода за тежест на доказателството и (Q)SAR, in vitroи подхода за групиране на вещества. Експертна оценка е необходима в случаите за оценка на наличните данни от изпитвания, към които критериите не могат пряко да се прилагат или при използване на наличните данни за смеси, подобни на тези, който ще се класифицират. Изпитванията върху примати е забранено.

6.3. Необходими ли са изследвания за определяне на опасността, обусловена от физикохимичните свойства на веществото?

CLP изисква изпитвания за опасност, произхождаща от физичните свойства на веществата, освен когато вече е на разположение адекватна и надеждна информация. Опасността от веществата и смесите трябва да се определи чрез тестове на базата на методите и стандартите, посочени в част 2 от Приложение I на CLP.

Те могат да се намерят например в рамките , което обикновено се използва за класифициране на химични вещества и смеси за транспорт, на адрес:

6.4. Как могат да се използват алтернативи на изследванията върху животни?

CLP насърчава използването на алтернативни тестове и методи, които не са основани на изпитвания, съгласно Приложение ХI на регламента REACH. И тъй като резултатите от алтернативните изпитвания и методи могат да не отговарят пряко на критериите за класифициране, те трябва да се оценяват посредством подхода за тежест на доказателствата, който включва експертна оценка.

7. ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

7.1. Трябва ли в Информационните листове за безопасност да бъдат отразени елементите на новата класификация и етикетиране, съгласно изискванията на CLP?

Въпреки че изискванията за информационни листове за безопасност, са посочени в член 31 и Приложение II на регламента REACH, те бяха изменени посредством членове 57-59 от Регламент CLP. Измененията предвиждат следното:

До 1 юни 2015 г, класификацията на вещество, според Директива 67/548/ЕЕС, трябва да се посочва в ИЛБ, а след 1 декември 2010 г трябва да бъде посочена и CLPкласификацията. Това важи за ИЛБ за вещества в самостоятелен вид и за ИЛБ за смеси, съдържащи тези вещества.

До 1 декември 2010 г. ако вещество е класифицирано, етикетирано и опаковано съгласно CLP, тази класификация трябва да се отрази в ИЛБ, заедно с класификацията по Директива 67/548/ЕЕС. Въпреки това, производител/вносител/потребител по веригата може да избере CLP класификацията на веществото преди да прилага изцяло CLP (т.е. без CLP етикетиране и опаковане). Ако случаят е такъв, доставчикът може да включи тази информация към ИЛБ в точката „Друга информация”;

До 1 юни 2015 г класификацията на смеси според Директива 1999/45ЕЕС трябва да се осигурява в ИЛБ;

До 1 юни 2015 г ако сместа е класифицирана, етикетирана и опакована съгласно CLP, тази класификация трябва да се отрази в ИЛБ, заедно с класификацията по Директива 1999/45ЕЕС; Въпреки това, доставчикът може да избере да определи CLP класификацията на сместа преди да прилага изцяло CLP (т.е. без CLP етикетиране и опаковане). Ако случаят е такъв, доставчикът може да включи тази информация към ИЛБ в точката „Друга информация”;

От 1 юни 2015 г класификацията на веществото или сместа, според CLP, трябва да се осигурява в ИЛБ. От тази дата нататък старото законодателство няма да важи и класификацията, съгласно Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕЕС няма да е позволена.

Тези правила също са показани в таблицата по-долу:
 
 
Краен срок:
 
ИЛБ
 
 
до 1 юни 2015 г.

·         Трябва да съдържа класификацията на вещество в съответствие с Директивата за опасни вещества /DSD/;

·         след 1 декември 2010 г. CLP класификация също трябва да бъде предоставена. Това ще се прилага както за ИЛБ за вещества в самостоятелен вид, така и за ИЛБ на смеси, съдържащи тези вещества.

 
до 1 декември 2010 г.

·         Трябва да съдържа класификацията на вещество в съответствие с Директивата за опасни вещества /DSD/;

·         Въпреки това, ако веществото вече е класифициранo, етикетирано и опакованo съгласно CLP, ИЛБ за веществото трябва също да съдържа CLP класификацията

 
до 1 юни 2015 г.

·       Трябва да съдържа класификацията на вещество в съответствие с Директивата за опасни смеси /DPD/;

·         Въпреки това, ако сместа вече е класифицирана, етикетирана и опакована съгласно CLP, ИЛБ за нея трябва също да съдържа CLP класификацията

 
от 1 юни 2015 г.

·         Трябва да съдържа класификацията на веществата и смесите в съответствие с CLP.

 

 

8. ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ

8.1. В рамките на ЕС класификацията е била хармонизирана от десетилетия. Какво се случи с Приложение I на Директивата за опасни вещества, която съдържаше хармонизираната класификация на около 8,000 вещества?

Приложение I на DSD бе прехвърлено към таблица 3.2 от приложение VI на CLP. Прехвърлянето е важно по две причини: Първо, Приложение I на DSD беше отменена с влизането в сила на CLP. На второ място, усилията за хармонизация през последните десетилетия бяха за запазване и използване на  хармонизираните класификации от доставчиците. Хармонизираната класификация може и трябва да се прилага при класифициране на химични вещества и смеси, според Директивите по време на преходния период (Таблица 3.2 от приложение VI) и при класифициране според CLP (Таблица 3.1). Последното е възможно, тъй като класификацията по Директивите е преведена (т.е. конвертирана) в съответната CLP класификация в съответствие с Таблица 3.1. В случай на опасност, произлизаща от физичните свойства на веществото, преводите са въз основа на преоценката на наличните данни. По отношение на здравето и околната среда, преводите са били извършени чрез използване на преводна таблица (приложение VII към CLP); във всички случаи, когато критериите на директивите и регламента  не отговарят достатъчно, се дава минималната класификация. Приложение VI на Регламент CLP съдържа всички хармонизирани класификации до и включително 29-тата адаптация към техническия прогрес (АТР) на Директивата за опасни вещества.

 

8.2. С влизането в сила на Регламента CLP на 20ти януари 2009, Приложение I на Директива 67/548/EEC за опасните веществабе заличено и прехвърлено към CLP Регламента. Как трябва да процедират доставчиците с веществата от 30тата и 31вата поправка на Директива 67/548/EEC за опасните вещества, които все още не са включени в Приложение VI на  CLP?

В 30-тата и 31-вата Адаптация към техническия прогрес (АТР) се изменя Приложение I към Директива 67/548/ЕИО чрез въвеждане на нова и актуализирана хармонизирана класификация, която не може да бъде включена в Приложение VI към Регламент CLP.

По тази причина, Европейската Kомисия е изготвила предложение за АТР 1 към CLP Регламентa, с цел прехвърляне на хармонизираната класификация от 30-тата и 31-вата ATP в Приложение VI към CLP. Тази АТР междувременно получи положителен вот при процедурата по комитология; тя ще бъде под формата на регламент и, следователно ще бъде пряко приложима в целия ЕС.

По въпроса за заличаване на Приложение I към Директива 67/548/ЕИО и (с разширяването му чрез заличаване на двете директиви за прилагане):

Приложение I се заличава от член 55 (11) на регламент CLP от момента на влизането му в сила (20 януари 2009 г.). Въпреки това, непълнотата, създадена от това заличаване, трябва да е краткотрайна. Тя ще бъде преодоляна, след като първата АТР на регламент CLP влeзe в сила, коeто се очаква да бъде в средата на 2009 година. В същото време, компаниите силно се насърчават да прилагат хармонизираната класификация, съдържаща се в 30-тата и 31-вата ATP за вещества, които все още не са изброени в приложение VI към CLP. Директива 67/548/ЕИО и CLP залагат основния принцип на самостоятелна класификация въз основа на налична информация. В този случай, фактът, че класификациите са хармонизирани и скоро ще бъдат включени в Приложение VI ще бъде добра  причина за самостоятелно класифициране на веществото с помощта на новите хармонизирани класификации, изброени в 30-тата и 31-вата ATP за вещества, които не са изброени в приложение VI към CLP. 

 

8.3. Кой може да прави предложения за хармонизирана класификация и етикетиране съгласно CLP?

Компетентните органи на държавите-членки, производители, вносители и потребители надолу по веригата могат да представят предложения за хармонизирана класификация и етикетиране на веществото. Въпреки това, предложения за актуализиране на вече хармонизираните класификации могат да бъдат подавани само от компетентните органи на държавите-членки. В случай, че производител, вносител или потребител надолу по веригата предлага хармонизирана класификация, отнасящи се до категории на опасност, различни от КМР или дихателнa сенсибилизация, съответното предложение се придружава от такса, която все още предстои да бъде определена в Регламент на Комисията.

 

8.4. Възможно ли е да се хармонизира класификацията на всички вещества?

Това ще изисква големи допълнителни ресурси от страна на ECHA, Комисията и държавите-членки и вероятно няма да бъде практически възможно. Регламентът CLP, въпреки това, предвижда частично изпълнение на тази идея, като изисква хармонизирана класификация за най-проблемните класове на опасност (CMR и дихателни сенсибилизатори), така че обществените средства да се използват ефективно. Въпреки това, тъй като то е признато, че хармонизирана класификация могже да се окаже необходима и за други класове на опасност, държавите-членки, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата имат право да подават съответните предложения за всеки отделен случай.

 

8.5. Защо общите концентрационни граници, които бяха част от Приложение I на Директива 67/548/EEC не бяха прехвърлени към Таблица 3.2 на Приложение VI на CLP?

Основната идея зад включването на общите концентрационни граници в Приложение I на Директива 67/548/EEC, е да се осигури средство за класификация – таблица, която съдържа в себе си всичко необходимо. И тъй като Таблица 3.1 съдържа класификацията в съответствие с критериите на CLP, но без общите пределни концентрации, беше решено те да бъдат заличени от Таблица 3.2 (класификации в съответствие с 67/548/ЕИО) с цел да се избегне объркването и подобряване на четивността между таблиците. В допълнение към това, заличаването подобрява съгласуваността с второто АТР от Директива 1999/45/ЕО (Директива опасни препарати, DPD).

 
8.6. Какво представлява M-фактор?

М-фактор е фактор за умножаване. Концепцията на "М-фактори, е създадена, за да повиши значението на веществата, които са силно токсични за водната среда при класифициране на смеси, съдържащи тези вещества. Когато няма хармонизирани М-фактор, изброени в приложение VI към CLP за специфични вещества, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата следва сами да определят М-фактор при класифициране на вещества, за остра водна токсичност категория 1 или хронична токсичност водни категория 1.

 

8.7. Не трябва ли да има списък с хармонизирана класификация на Обединените Нации?

На този етап общото мнение на експертите от подкомисията по GHS към ООН (ООН SCE GHS) е, че би било преждевременно да се създаде списък на ООН на веществата, притежаващи хармонизирана класификация. За момента се смята, че е осъществен сериозен напредък при приемането на едни и същи хармонизирани критерии за класифициране и етикетиране, от толкова много страни.

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01