Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Въпроси и отговори
Въпроси и отговори за CLP

май, 2009 г.

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. За какво се отнася европейското законодателство за класификация, етикетиране и опаковане?

1.2. Защо ООН създаде Глобалната Хармонизирана Система (GHS) за класификация и етикетиране на химичните вещества?

1.3. Защо ЕО създаде ново законодателство за класификация, етикетиране и опаковане?

1.4. Кои страни извън ЕС прилагат Глобалната Хармонизирана Система (GHS)?

1.5. Дали Регламентът CLP улеснява търговията между страните от ЕС и тези извън него?

 

2. ОБХВАТ

2.1. Какво е класификация? Какво е хармонизирана класификация?

2.2. Каква е разликата между оценка на опасността и оценка на риска?

2.3. Какви са промените направени във новото законодателство в сравнение със старото – Директива 67/548/EEC (DSD) за опасните вещества и Директива 1999/45/EC (DPD) за опасните препарати?

2.4. Ще има ли промяна в нивото на защита, съгласно CLP?

2.5. Всички ли категории на опасност от GHS са въведени в CLP?

2.6. Защо няма допълнително етикетиране за устойчиви, биоакумулиращи се и токсични (PBT) и силно устойчиви и силно биоакумулиращи се (vPvB) вещества?

2.7. Дали всички вещества и смеси ще попадат в обхвата на CLP?

2.8. Трябва ли и изделията да се класифицират?

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Какви са основните задължения на компаниите, които доставят вещества или смеси, съгласно Регламента CLP?

3.2. Какъв е преходният период и защо е необходим?

3.3. Защо няма тонажни групи при класифицирането и етикетирането съгласно CLP?

 

4. СПИСЪК

4.1. Какво представлява Списъкът за класификация и етикетиране и за какво се използва?

4.2. Какво ще съдържа Списъкът за класификация и етикетиране?        

4.3. Защо нотификаторът трябва да предостави причина за не-класифициране?

4.4. Необходимо ли е компаниите, които имат задължение да класифицират също така да подадат уведомление (нотификация) за актуализиране на Списъка за класификация и етикетиране?

4.5. За кои вещества трябва да се подаде уведомление (нотификация) към Списъка за класификация и етикетиране?

4.6. Защо няма количествена граница за уведомление (нотификация) към Списъка за класификация и етикетиране?

 

5. ЕТИКЕТИРАНЕ

5.1. Защо етикетирането е основано на опасността, а не на риска?

5.2. Защо има различни крайни срокове за смяна на етикетирането и опаковането?

5.3. Производител А произвежда вещество A, кое е било пуснато на пазара за първи път преди 1 декември 2010. Производството е непрекъснато и нови партиди от същото вещество се произвеждат всеки месец. Партидите, произведени между 1 декември 2010 и 1 декември 2012 трябва да бъдат етикетирани в съответствие с Директивата DSD или с Регламента CLP?

 
6. СЪБИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ДАННИ

6.1. Може ли класификация, направена за целите на транспортното законодателство, да бъде използвана и за целите на Регламента CLP?

6.2. Необходими ли са изследвания върху животни за класификация на опасността за човешкото здраве и околната среда, съгласно CLP?

6.3. Необходими ли са изследвания за определяне на опасността, обусловена от физикохимичните свойства на веществото?

6.4. Как могат да се използват алтернативи на изследванията върху животни?

 

7. ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

7.1. Трябва ли в Информационните листове за безопасност да бъдат отразени елементите на новата класификация и етикетиране, съгласно изискванията на CLP?

 
8. ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ

8.1. В рамките на ЕС класификацията е била хармонизирана от десетилетия. Какво се случи с Приложение I на Директивата за опасни вещества, която съдържаше хармонизираната класификация на около 8,000 вещества?

8.2. С влизането в сила на Регламента CLP на 20ти януари 2009, Приложение I на Директива 67/548/EEC за опасните вещества бе заличено и прехвърлено към CLP Регламента. Как трябва да процедират доставчиците с веществата от 30тата и 31вата поправка на Директива 67/548/EEC за опасните вещества, които все още не са включени в Приложение VI на  CLP?

8.3. Кой може да прави предложения за хармонизирана класификация и етикетиране съгласно CLP?

8.4. Възможно ли е да се хармонизира класификацията на всички вещества?

8.5. Защо общите концентрационни граници, които бяха част от Приложение I на Директива 67/548/EEC не бяха прехвърлени към Таблица 3.2 на Приложение VI на CLP?

8.7. Не трябва ли да има списък с хармонизирана класификация на Обединените Нации?

 

 

ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01