Министерство на околната среда и водите
Информационен лист за безопасност
Информационeн лист за безопасност


С цел всички потребители на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на препарати или в изделия да имат необходимите данни за безопасна употреба, е необходимо веществата да бъдат придружени от Информационен Лист за Безопасност /ИЛБ/. Това трябва да даде възможност на работодателя да определи дали опасни химични вещества присъстват на работното място и да оцени риска за здравето и безопасността на работещите, произтичащи от тяхната употреба. Когато ИЛБ не се изисква, трябва да бъде предоставена друга съответна информация, която да даде възможност на потребителите надолу по веригата да идентифицират и приложат подходящи мерки за управление на риска.

 

Кога се изисква ИЛБ?

Доставчик на вещество или препарат трябва да предостави безплатно информационния лист за безопасност на хартиен или електронен носител:

 • когато вещество или препарат отговаря на критериите за класифициране като опасно в съответствие с директиви 67/548/EEC или 1999/45/EC3;
 • когато веществото е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в Приложение XIII на Регламента REACH;
 • когато веществото присъства в списъка на кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на разрешаване).

Това трябва да се осъществи път не по-късно от датата на първата доставка, съгласно новия Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Доставчикът също така трябва да предаде информационен лист за безопасност, когато препаратът не отговаря на критериите за класифициране като опасен, но съдържа:

 • поне едно вещество, представляващо опасност за здравето на човека или околната среда в индивидуална концентрация ≥ 1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние и ≥ 0,2% обемни проценти за препарати в газообразно състояние;
 • поне едно вещество, което е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в Приложение XIII на Регламента REACH в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, присъстващо в списъка с кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на одобрение) в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, за което има ограничение за експозиция на работното място в Общността.

Забележка:
Освен ако не е изискан от потребител надолу по веригата или дистрибутор, информационният лист за безопасност не се предоставя, когато опасните вещества или препарати, предлагани или продавани в обществото, са с предоставена достатъчна информация, с цел да бъде осигурено на потребителите вземане на необходимите мерки по отношение на предпазване на здравето на човека, безопасността и околната среда.

Какво съдържа ИЛБ?

Информационният лист за безопасност се изготвя съгласно Приложение II на Регламента REACH и съдържа следните16 заглавия:

1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото или препарата
1.2. Употреба на веществото/препарата
1.3. Наименование на фирмата/предприятието

1.4. Телефон за спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bgNational Тoxicology Цenter,

Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"

Phone for emergency / fax: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

 

2. Описание на опасностите

3. Състав/информация за съставките

4. Мерки за оказване на първа помощ

5. Противопожарни мерки

6. Мерки при аварийно изпускане

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

7.1. Работа с веществото/препарата
7.2. Съхранение
7.3. Специфична употреба(и)

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Гранични стойности на експозиция
8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Контрол на експозиция в работна среда

8.2.2. Контрол на експозицията на околната среда

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация
9.2. Важна информацията за здравето, безопасността и околната среда
9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват
10.2. Материали, които трябва да се избягват
10.3. Опасни продукти на разпадане

11. Токсикологична информация

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност
12.2. Подвижност
12.3. Устойчивост и разградимост
12.4. Биоакумулираща способност
12.5. Резултати от оценката на PBT
12.6. Други неблагоприятни въздействия

13. Обезвреждане на отпадъци

14. Информация за транспортиране

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба

16. Друга информация

Там където докладът за безопасност е представен като част от процедурата по регистрация, съответните сценарии за експозиция (за идентифицирани употреби) трябва да бъдат посочени в Приложение на информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност трябва да бъде предоставен на официалния език на страната-членка, където веществото или препарата се пуска на пазара, освен в случаите при които съответната страна- членка изрично не изисква друго.

Доставчиците трябва да актуализират информационния лист за безопасност без забавяне в следните случаи:

 • веднага след като имат на разположение нова информация, засягаща мерките за управление на риска или опасностите;
 • когато е дадена или отказано разрешение;
 • когато е наложено ограничение.

Новата версия, определена като "Ревизия: (дата)", трябва да бъде осигурена безплатно на хартиен носител или в електронен вид на всички предишни получатели, на които е доставяно в рамките на предходните 12 месеца. Всички актуализации след регистрацията на веществото трябва да включват регистрационния номер.

Информация за веществата или препаратите, за които не се изисква ИЛБ.

Всеки доставчик на вещество в самостоятелен вид или под формата на препарат, който не трябва да предава информационен лист за безопасност, следва да осигури на получателя следната информация:

 • да посочи дали веществото е предмет на разрешение и подробности за това дали е дадена или отказана разрешение в тази верига за доставки;
 • подробности за която и да е наложена ограничение;
 • всякаква друга налична и подходяща информация за веществото, необходима да се осигурят идентифициране и прилагане на подходящи мерки за управление на риска. Това включва специфични условия, посочени от регистранта в неговото регистрационно досие, които са му позволили провеждането на някои изпитвания, изискани съгласно разпоредбите на Регламента REACH;
 • регистрационният номер(а), ако са налични, за всяко вещество, за което е разпространена информация по гореспоменатите точки.

Тази информация трябва да бъде предадена безплатно на хартиен носител или в електронен вид и трябва да бъде актуализирана толкова често, колкото е необходимо според същата процедура, като тази, отнасяща се за информационния лист за безопасност.

Информация за вещества в изделия

Всеки доставчик на изделие, съдържащ вещество от списъка с кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на разрешаване), в концентрация над 0,1 % тегловни проценти, трябва да осигури на получателя на изделие достатъчно информация (най-малко името на веществото), за да позволи безопасна употреба на изделието.

Съответната информация трябва да бъде осигурена безплатно на потребителя при поискване, в рамките на 45 дни от получаване на искането.

Преход между досегашното законодателство за класифициране, опаковане и етикетиране и Регламент CLP

До 1 декември 2010 г. - когато веществата се класифицират съгласно CLP Регламентa, тази класификация може да се добави в ИЛБ заедно с класификацията по Директива 67/548/ЕИО.

От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 г. ИЛБ трябва да съдържат както класификацията по Директива 67/548/ЕИО, така и тази по CLP Регламентa.

До 1 юни 2015 г. - когато смесите/препаратите се класифицират съгласно CLP Регламентa, тази класификация може да се добави в ИЛБ заедно с класификацията съгласно Директива 1999/45/ЕО.  Въпреки това, до 1 юни 2015 г., когато вещества или смеси се класифицират и етикетират съгласно CLP Регламента, тази класификация се включва в информационния лист за безопасност заедно с класификацията съгласно съответно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, за веществото, сместа и нейните съставки.

Ръководство за изготвяне на информационен лист за безопасност съгласно REACH

Регламент (ЕО) 453/2010, изменящ Приложение II на REACH по отношение на информационните листове за безопасност


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01