Министерство на околната среда и водите
Устойчиви органични замърсители (POP's)

Консолидирана версия на Стоколската конвенция с изменени Приложения  English

Официален сайт на Стокхолмската конвенция   www.pops.int

Решения за включване на 9 нови вещества в Приложенията на Стокхолмската конвенция, взети на четвъртата среща на Конференцията на Страните по Стокхолмската Конвенцията, май 2009

алфа хексахлорциклохексан (български / english)
бета хексахлорциклохексан (български / english)
пентахлорбензен (български / english)
хлордекон (български / english)
хексабромбифенил (български / english)
линдан (български / english)
хексабромдифенил етер и хептабромдифенил етер (български / english)

перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните соли и перфлуороктан (български / english)

тетрабромдифенил етер и пентабромдифенил етер (български / english)
Национален План за Действие за Управление на Устойчивите Органични Замърсители (УОЗ) в Република България   English

Обща характеристика на Устойчивите Органични Замърсители (УОЗ) 

Съществуващи Технологии за Обезвреждане или Редуциране на Устойчиви Органични Замърсители (УОЗ)

Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители  English

ново Регламент (ЕС) № 757/2010 на Kомисията от 24 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III  English

ново Регламент (ЕС) № 756/2010 на Kомисията от 24 август 2010 година за изменение на приложения IV и V към  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични English

Регламент (ЕО) № 304/2009 за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004      English

 

Регламент (EО) № 1195/2006 за изменение на приложение V към Регламент (EО) № 850/2004           English

 

Решение на Комисията за определяне на формат за предоставяне на информацията от страна на държавите-членки в съответствие с член 7, параграф 4, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 850/2004   English

Решение на Комисията за утвърждаване на общ формат за подаването на данни и информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 850/2004 за УОЗ                                                                                  English

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 

 Ръководство за инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили

Указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване съдържащо, полихлорирани бифенили (пхб), както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи (пхб)

Формат на план за почистване и/или обезвреждане на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ

  • Инвентаризационен формуляр – Приложение 1 на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили  - актуален вариант от 26 септември 2006г. (excel format)
     
  • Списък на инвентаризираното оборудване – Приложение 2 на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили  - актуален вариант от 27 септември 2006г. (excel format)

Информационни материали:

 Успешно са приключили следните проекти: 

  • Международен проект GF/2732-02-4454 за Разработване на Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители в България – между Програмата по околна среда на ООН и МОСВ

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01