Министерство на околната среда и водите

 Новини:

Европейската агенция по химикали публикува първия подробен план за действие на Общността за оценка на приоритетни вещества съгласно Регламент REACH и доклад от оценката на регистрационните досиета през 2011 г.

 Европейската агенция по химикали включи нови вещества, предизвикващи сериозно безпокойство в списъка с кандидати за разрешаване по REACH. Компаниите, които произвеждат или внасят вещества от кандидат-списъка за разрешаване или произвеждат/внасят изделия, които ги съдържат, трябва да проверят задълженията си, произтичащи от включването на тези вещества в кандидат-списъка

Европейската агенция по химикали публикува списък с класификация и етикетиране на вещества в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни регистрации от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти на предварително регистрирани вещества. Списъкът с невалидните предварителни регистрации е публикуван на страницата на Агенцията.

Задължение за уведомяване за определени вещества, предизвикващи сериозно безпокойство в изделия до 1 юни 2011 г. 

 Първите шест вещества, обект на Разрешаване по REACH.

Проведе се първото заседание на Националния Координационен Комитет (НКК), орган който е създаден с цел разработване на проект за актуализация на Национален план за действие по управление на Устойчивите Органични Замърсители /УОЗ/. НКК включва представители на държавните институции, частния сектор и граждански неправителствени организации. Повече ...

 Европейска Агенция по химикали публикува пет нови ръководства и нов наръчник за създаване на алтернативно наименование.

Комитетът по оценка на риска към ECHA прие становища за хармонизирана класификация на две нови вещества. 

 Най-често задавани въпроси за CLP
 Най-често задавани въпроси за REACH 

Веществата, публикувани в Таблица 3.1 и Таблица 3.2 на Приложение VI на Регламент за класификация, етикетиране и опаковане (CLP) вече с превод на български език. На страницата на Съвместния изследователски център към ЕК (JRC) можете да намерите търсачка на веществата с хармонизирана класификация, която работи с всички официални езици на ЕС. На този адрес можете да изтеглите и целия списък на веществата от Приложение VI на български език.

На интернет страницата на IUCLID бе публикуван Калкулатор на таксите, съгласно Регламент EC/340/2008 за таксите. Вече е достъпна Помощ /Help/ на български език, както и приставката за разпространение /Dissemination plugin/, която показва каква информация от регистрационното досие ще бъде обществено достъпна в интернет /чл. 119 от REACH/. Нови версии на инструментите за техническа проверка за пълнота (TCC tool),  за създаване на доклад за безопасност на химичното вещество (CSR tool) и за запитвания (Query tool) също са достъпни на сайта на IUCLID.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати” бе приет от ХLI Народно събрание юли тази година и бе обнародван в „Държавен вестник“ бр. 63 на 13 август. Консолидирана версия текста на Закона можете да намерите тук.

Публикувано е ново ръководство "Как се докладва идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH". В него се обяснява как се структурира в IUCLID 5 информацията за идентичност на веществото и се предоставят илюстрирани инструкции „стъпка по стъпка“ как да се попълнят секции 1.1 и 1.2 в IUCLID 5 за специфични видове вещества. Повече информация

 

Форумът за обмен на информация относно прилагането публикува резултатите oт своя първи проектREACH-EN-FORCE 1и оповестява плановете си за неговото продължаване, както и за следващи инспекции. Започва работа и в посока прилагане на Регламент CLP.

ECHA уточнява понятието междинни продукти: Страните членки уведомиха Европейската Агенция по химикали и Европейската Комисия за позицията на индустрията относно междинните продукти, за които изглежда има противоречиви определения в текста на Регламента и в Ръководството.  Повече информация

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

  ПредстоящоФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01