Министерство на околната среда и водите
REACH helpdesk » Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за REACH - IT

 

Въпроси и отговори за REACH 
FAQ 4.2 февруари 2012 г.
1.   Общи положения

1.1  Какво е REACH и къде мога да намеря повече информация?

1.2  Какво е променено с Коригендума за REACH от 29.05.2007г.?

1.3  заличен

1.4  Кой е отговорен за прилагането на REACH?

1.5  С кого трябва да се свържа, ако имам въпрос за REACH?

 2.   Обхват

2.1 Прилага ли се REACH за вещества (в самостоятелен вид, в препарати или в изделия), произведени или внесени в количества под 1т/г?

2.2 Прилага ли се Регламентът за вещества, използвани в биоциди и продукти за растителна защита?

2.3 Прилага ли се Регламентът за вещества срещащи се в природата?

2.4 Модифицираните вещества, произхождащи от изброените в Приложение IV, също ли са освободени от регистрация?

2.5 Дали веществата, чиито частици са в нано размер попадат в обхвата на REACH?

2.6 Синтетичните аналози на вещества, срещащи се в природата, изключени ли са от регистрация в съответствие с чл. 2 (7) (б) и приложение V на REACH?

3.1  Към кои територии се прилага REACH?

3.2  Какви са задълженията на компании установени извън Европейския съюз?

3.3  Какви са задълженията на вносители на вещества в изделия?

3.4. Винаги ли вносителят се счита за едно и също юридическо лице като получателя, посочен в Единен административен документ, използван от митническите власти? Означава ли това, че получателят е отговорен за регистрацията?

4.1  Кой може да определи изключителен представител?

4.2  Кой може да бъде определен за изключителен представител?

4.3 Какво се има предвид под “достатъчно опит и квалификация” по отношение на изключителния представител?

4.4  Има ли специални процедури за определяне на изключителен представител?

4.5  Може ли изключителен представител да представлява повече от една компания?

4.6 Как може “производител извън ЕС” да помогне на изключителния си представител или на вносители, да подготвят регистрация?

5.1  съединен с 5.2

5.2  Възможно ли е да се възползваме от специфичните разпоредби за въведени вещества, ако не са преминали предварителна регистрация до  01.12.2008г.?

5.3  Аз осъществявам производство или внос за първи път. Как мога да направя предварителна регистрация на моите вещества и има ли формат, с който трябва да се съобразя?

5.4  Каква е таксата за предварителна регистрация?

5.5  Как може да се разбере дали едно вещество е преминало предварителна регистрация?

6.1  Кой трябва да регистрира веществата?

6.1.1 Кой е регистрант в случай на производство на вещество по поръчка (на ишлеме)?

6.2  Кой е регистрант в случай на мултинационална компания?

6.3  Кои вещества трябва да се регистрират?

6.3.1  Трябва ли да се регистрират смеси?

6.3.2  Трябва ли да се регистрират междинни продукти?

6.3.3  Трябва ли да регистрирам вещества, срещащи се в природата, ако прилагам процес за извличането им?

6.3.4  Какво означава “научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси” (PPORD)?

6.3.5  Ще се прехвърлят ли разпоредбите за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PORD) от Директива 67/548/ЕЕС към REACH?

6.3.6  Необходимо ли е потенциален регистрант – производител или вносител да регистрира своето вещество, ако то е било нотифицирано по Директива 67/548/ЕЕС от друг производител или вносител, и дали ще се счита като регистрация по REACH?

6.3.7  Ще се изисква ли регистрация по REACH за вещества, произведени в Европейския Съюз, но предназначени 100% за износ извън ЕС?

6.3.8  Трябва ли да се регистрират вещества, които са химически повърхностно третирани?

6.3.9   преместен в раздел 7, отговаря на въпрос 7.6

6.3.10 преместен в раздел 7, отговаря на въпрос 7.7

6.3.11 Има ли задължения за регистрация за производители и вносители на природни полимери, които са химично модифициран?

6.3.12  Възможно ли е предварително регистрирани вещества, произведени или внесени преди съответния краен срок за регистрация, да се пускат на пазара след този краен срок, без регистрация? 

6.3.13 Изключен ли е от задължение за регистрация, съгласно приложение V, т. 6 на REACH, метален хидроксид, произведени от метален оксид?

6.4  Кога трябва да регистрирам моите вещества?

6.4.1  заличен

6.6  Мога ли да регистрирам вещество в по-висока тонажна група от действителния тонаж на веществото? 

6.7  Как да регистрирам веществата си и нуждая ли се от IUCLID 5?

6.8  Каква е регистрационната такса?

6.9  Може ли производител на вещество извън ЕС да го регистрира съгласно REACH?

6.10  Какви са възможностите на вносител на препарат в случай, че не може да получи необходимата информация от неговия доставчик относно състава на препарата?

6.11  Може ли трета страна представител да регистрира?

6.12 Компания, нотифицирала вещество съгласно Директива 67/548/ЕИО, не е успяла да изиска регистрационния номер за нотифицираното вещество. Това вещество все още ли се счита за регистрирано? Ако случаят е такъв и в последствие за веществото е подадено запитване от потенциален регистрант, нотификаторът може ли да се счита за регистрант?

6.13 Какви са задълженията на регистранти, прекъснали производство или внос?

6.14 Ако съм нотифицирал вещество съгласно Директива 67/548/ЕИО, какво трябва да направя в случай, че увелича тонажа?

6.15 Само за веществата с хармонизирана класификация, изброени в приложение I на Директива 67/548/ЕИО ли се отнася фразата “класифициран като (…) в съответствие с Директива 67/548/ЕИО”, посочена в чл. 23 (1) (а) и (б) на REACH?

6.16 Трябва ли регистрацията на изолиран междинен продукт съгласно чл. 17 (2) или 18 (2) да се актуализира поради промяна на тонажната група? 

6.17 Планирам да произвеждам/внасям въведено вещество за първи път или по-малко от 12 м. преди съответния краен срок за регистрация, или след това. Кога трябва да регистрирам това вещество във всеки един от случаите? 

6.18  Как може да бъде коригирана грешка в регистрационното досие, допусната по време на изготвянето му? 
6.19 Какви са последствията в случай, че регистрационното досие е отхвърлено след втората техническа проверка за пълнота?

 7.  Полимери и мономери

7.1  Трябва ли да се регистрират полимери?

7.2  Мога ли да регистрирам мономери като междинни продукти?

7.3  Какво са примеси в полимер?

7.4  Какво е добавка, стабилизатор или антиоксидант?

7.5  Има ли други задължения по REACH относно полимерите, освен изискването за регистрация?

7.6 Има ли задължения за регистрация за производители и вносители на природни полимери, които не са химично модифицирани?

7.7 Има ли задължения за регистрация за производители и вносители на природни полимери, които са химично модифицирани?

7.8 Вносител на полимер има задължение да регистрира мономера или друго вещество, химично свързано с полимера. Трябва ли да представи спектрални данни и хроматограма на изходното вещество, използвано в производството на полимера?

 8.  Вещества в изделия

8.1  Трябва ли да регистрирам вещества в изделия?

8.2  При какви условия и кога трябва да нотифицирам вещества пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) в изделия? (подходящ момент, предпоставки, еднакви употреби)?

8.3  Член 7(6) гласи “Параграфи от 1 до 5 не се прилагат за вещества, които вече са били регистрирани за тази употреба”. Това се отнася за същата верига на доставки или за важи и за други вериги на доставки?

8.4  Мога ли да се позова на разпоредбите на чл. 7(6), когато на веществото в изделие е била направена предварителна регистрация?

8.5  Как да различа преднамерено от случайно (непреднамерено) отделяне на вещество от изделие?

8.6 Могат ли да се считат за изделия полу-завършени стоманени продукти като плочи, блокове и пръчки?

9.1  Каква е целта на обмена на данни?

9.2  Каква е целта на SIEF (Форум за обмен на информация за вещество)?

9.3  Как може да бъде улеснена комуникацията в SIEF?

9.4  Трябва ли регистрантите да предоставят всички данни съвместно?

9.5 Как се създава Форум за обмен на данни (SIEF) и каква е ролята на EINECS в определяне идентичността на веществото?

9.6  Как се управлява форум за обмен на информация за вещество (SIEF)?

9.7  Кой може да стане притежател на данни в SIEF?

9.8  Как се поделят разходите?

9.9  Кой има задължение да изисква информация преди регистрация и по каква причина?

9.10  Каква е разликата между SIEF (форум за обмен на данни за вещества) и консорциум, или други дейности за сътрудничество в контекста на SIEF?

9.11  Възможно ли е да се напусне SIEF? Ако не, какво би се случило ако компания прекрати действията си по предварителна регистрация на вещество?

9.12 Трябва ли да стана член на SIEF, ако искам да регистрирам въведено вещество?

9.13 Имам информация за вещество, което не възнамерявам да регистрирам, как мога да стана член на SIEF за това вещество?

9.14 Направих предварителна регистрация на вещество, което не възнамерявам да регистрирам. Мога ли да стана член на SIEF за това вещество?

9.15 Каква е ролята на Европейската Агенция по химикали във формирането на SIEF?

9.16 Необходим ли е консорциум за организиране на дейностите в SIEF?

9.17 По какво се различават ролите на отговорника за формирането на SIEF и водещия регистрант?

9.18 Получих искане от отговорника за формирането на SIEF да заплатя такса. Трябва ли да изпълня това искане?


10. Съвместно подаване на данни от множество регистранти 

10.3     Може ли регистрант да подаде отделно цялата информация, определена в чл. 10 (а) (iv), (vi), (vii) (ix)? 

10.4  Ако се откажа от цялата информация, която подава водещия регистрант от името на членовете на съвместното подаване, означава ли, че все още трябва да подам досието си като част от съвместно подаване? 

10.5  Може ли различни класификации на вещество да бъдат включени в съвместното регистрационно досие? 

10.6     Необходимо ли е съвместното досие да включва налична информация за всички изпитвания? 

10.7     Могат ли членове на съвместно подаване да предоставят едни и същи спектрални данни или хроматограми? 

10.8     Може ли компания да се откаже от ролята си на водещ регистрант? 

 11.  Информационни изисквания, методи за изпитване и качество на данните

11.1  Съгласно кои методи за изпитване трябва да се извършват нови изпитвания?

11.2  съединен с 11.1

11.3 Съществуват ли “други международно признати методи за изпитване”, признати от Комисията или европейската Агенция по химикали, както е споменато в чл. 13(3)?

11.4  Съществува ли списък на одобрени съгласно добрата лабораторна практика (GLP) лаборатории за изпитване в Европа? 

11.5  Могат ли данните от справочната литература да се считат за сигурни източници на информация, напр. за физико-химични данни на вещества?

11.6  Какво представлява системата за взаимно признаване на данни (MAD) на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD)? 

11.7 Какви изпитвания приема Европейската агенция по химикали за извършени съгласно добрата лабораторна практика (GLP изпитвания)? 

12.  Разрешаване

12.1  Има ли вече вещества, които вече са обект на разрешаване?

12.2  Съществува ли списък с вещества- кандидати, включващ веществата предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC)?

13.1  Могат ли потребители по веригата да продължат да употребяват вещества, които не са били предварително регистрирани?

13.2  REACH налага ли някаква промяна в информационните листове за безопасност (ИЛБ)?

13.3  Кога трябва да бъдат въведени промените в ИЛБ?

13.4  На какъв език трябва да се предостави информационният лист за безопасност?

13.5  Работници на транспортните компании могат да изложени на въздействието на химичните вещества, които транспортират, товарят и разтоварват, или при нагласяване и отваряне на тръбопроводи за прехвърлянето им. Трябва ли транспортните компании да се разглеждат като потребители по веригата в този случаи?

13.6  заличен

13.7  Каква информация може да предостави потребителят по веригата на своите доставчици с цел да подпомогне подготовката за REACH?

14.1 Какви са задълженията ми като потребител по веригата (ПВ) на вещество, за което се изисква разширен ИЛБ?

14.2 Какви са задълженията ми като ПВ в случай, че моята употреба не е включена в разширения ИЛБ?

14.3 Какви са задълженията ми като ПВ в случай, че употребявам вещества, обект на разрешаване?

14.4 Как мога да бъда сигурен, че нямам задължения за регистрация или нотификация?

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01