Министерство на околната среда и водите
REACH » Речник

 Речник на термините по REACH

Вещество: означава химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечен от използвания процес с изключение всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговия състав.

Препарат: означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества.
 
Изделие: означава предмет, на който по време на производството му е дадена специална форма, повърхност или строеж, които определят неговите функции в по-голяма степен от неговия химичен състав.
 
Производител на изделие: означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда или сглобява изделие в Общността.
 
Полимер: означава вещество, съставено от молекули, характеризиращи се с последователност на една или повече видове мономерни единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията в молекулното тегло се дължат предимно на различията в броя на мономерните единици. Един полимер съдържа следното:
(а)        просто тегловно мнозинство от молекули, които съдържат поне три мономерни единици, ковалентно свързани с поне една друга мономерна единица или друг реагент;
(б)       по-малко от просто тегловно мнозинство на молекули със същото молекулно тегло.
 
По смисъла на тази дефиниция, “мономерна единица” означава реагиралата форма на мономерно вещество в полимер.
 
Мономер: означава вещество, което може да образува ковалентни връзки с редица подобни или различни молекули при условията на съответната полимеризационна реакция, използвана за конкретния процес.
 
Регистрант: означава производител или вносител на вещество, или производител или вносител на изделие, подал документи за регистрация на вещество.
 
Производство: означава получаване на вещества или извличане на вещества в естествено състояние.
 
Производител: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което произвежда вещество в Общността.
 
Внос: означава физическото въвеждане на митническата територия на Общността.
 
Вносител: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е отговорно за вноса.
 
Пускане на пазара: означава доставяне или предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трета страна. Вносът се счита за пускане на пазара.
 
Потребител по веригата: означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, различно от производителя или вносителя, което употребява вещество, в самостоятелен вид или в препарат, при извършването на неговите производствени или професионални дейности. Дистрибуторът или крайният потребител не са потребители по веригата. Лице, осъществяващо повторен внос, попадащо в изключенията по чл. 2(7)(в) от регламента, се счита за потребител по веригата.
 
Дистрибутор: означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, включително търговец на едро, който само съхранява и пуска на пазара вещество в самостоятелен вид или в препарат, за трети страни.
 
Междинен продукт: означава вещество, произведено за, употребено в, или използвано за химическо производство, с цел превръщането му в друго вещество (от тук нататък наричано синтез):
(а)        неизолиран междинен продукт: означава междинен продукт, който по време на синтеза не се отстранява умишлено (с изключение на вземането на проби) от оборудването, в което се извършва синтеза. Това оборудване включва реакционния съд, неговото спомагателно оборудване и всяко оборудване, през което веществото(вата) преминава(т) по време на непрекъснат или периодичен процес, както и тръбопроводите за пренос от един съд в друг за следващия реакционен етап, но изключва резервоари или други съдове, в които веществото(ата) се съхранява(т) след производството;
(б)       междинен продукт, изолиран на площадката: означава междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и когато производството на междинния продукт и синтезът на друго вещество(а) от него се осъществява на същата площадка, която се експлоатира от едно или повече юридически лица;
(в)       транспортиран изолиран междинен продукт: означава междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и се транспортира между или доставя на други площадки.
 
Площадка: означава самостоятелен терен, в който определена част от инфраструктурата и съоръженията са споделени при наличие на повече от един производител на вещество(а).
 
Участници във веригата на доставки: означава всички производители и/или вносители и/или потребители по веригата на доставки.
 
Агенцията: означава Европейска агенция по химикали (ECHA), създадена с този Регламент.
 
Компетентен орган: означава органа(ите) или структурите, определени от Страните членки, да изпълняват задълженията, произтичащи от този Регламент;
 
Въведено вещество: означава вещество, което отговаря на поне един от следните критерии:
            (а)        включено е в Европейския списък на съществуващите търговски химични вещества (EINЕСS);
            (б)       произведено е в Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. или 1 май 2004 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на този Регламент, при положение, че производителя или вносителя има документирани доказателства за това;
            (в)       пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г или на 1 май 2004 г преди влизането в сила на този Регламент и е било нотифицирано по смисъла на първия абзац от чл. 8(1) от Директива 67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер по този Регламент, при положение, че производителя или вносителя има документирани доказателства за това.
 
Нотифицирано вещество: означава вещество, за което има нотификация и което би могло да бъде пуснато на пазара в съответствие с Директива 67/548/ЕИО.
 
Научно- изследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси: означава всяка научна разработка, свързана с разработване на продукт, или по-нататъшно разработване на вещество в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, в процеса на които са използвани опитно съоръжение или процесно изпитване за разработване на производствения процес и/или за изпитване на областите на приложение на веществото.
 
Научно-изследователска и развойна дейност: означава всеки научен експеримент, анализ или химично изследване, проведени в контролирани условия в обем по-малък от 1 тон за година.
 
Употреба: означава всяка преработка, формулиране, потребление, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене на съдове, пренос от един съд в друг, смесване, производство на изделие или всяка друга употреба.
 
Собствена употреба на регистрантът: означава промишлена или професионална употреба на регистранта.
 
Идентифицирана употреба: означава употреба на веществото, в самостоятелен вид или в препарат, или употреба на препарат, която е предвидена от участник във веригата на доставки, включваща неговата собствена употреба, или употреба, за която е информиран писмено от непосредствения потребител по веригата;
 
Пълен доклад на изследването: означава завършено и подробно описание на извършените дейности по събиране на информацията. Това включва завършен научен документ, както е публикуван в литературата, описващ извършеното изследване или пълен доклад, изготвен от изпитващата организация, описващ извършеното изследване;
 
Подробно резюме на изследването: означава подробно резюме на целите, методите, резултатите и заключенията от пълния доклад на изследването, предоставящо достатъчно информация за извършването на независима оценка на изследването, ограничавайки до минимум необходимостта от консултиране с пълния доклад от изследването;
 
Резюме на изследването: означава резюме на целите, методите, резултатите и заключенията от пълния доклад на изследването, предоставящо достатъчна информация за извършването на оценка на приложимостта на изследването;
 
На година: означава на календарна година, освен ако не е установено друго, за въведени вещества, които са били внасяни или произвеждани поне три последователни години, количествата за година трябва да бъдат изчислявани на основата на осредненото производство или внос за трите предишни календарни години;
 
Ограничаване: означава всяко условие за или забрана на производство, употреба или пускане на пазара;
 
Доставчик на вещество или препарат: означава всеки производител, вносител, потребител по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещество в самостоятелен вид или в препарат, или препарат;
 
Доставчик на изделие: означава всеки производител или вносител на изделие, дистрибутор или друг участник във веригата на доставки, пускащ изделие на пазара;
 
Получател на вещество или препарат: означава потребител по веригата или дистрибутор, на когото е доставено веществото или препарата;
 
Получател на изделие: означава промишлен или професионален потребител, или дистрибутор на когото е доставено изделие, но не включва крайните потребители.
 
Малко и средно предприятие (МСП): означава малки и средни предприятия, съгласно определението, съдържащо се в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 за определението за микро-, малки и средни предприятия.
 
Сценарий на експозиция: означава съвкупността от условия, включително работни условия и мерки за управление на риска, които описват как веществото е произведено или употребено по време на жизнения му цикъл и как производителят или вносителят контролират или препоръчват на потребителите по веригата да контролират експозицията на човека и околната среда. Тези сценарии на експозиция могат да обхващат един определен процес или употреба, или няколко процеса или употреби, ако е подходящо.
 
Категория на употреба и експозиция: означава сценарий на експозиция, покриващ широк обхват от процеси или употреби, при което процесите или употребите са представени най-малко под формата на кратко описание на употребата.
 
Вещества, срещащи се в природата: означава вещество, срещащо се в природата, в самостоятелен вид, непреработено или преработено само по ръчен, механичен или гравитационен начин; чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез извличане с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за премахване на водата или което е извлечено по някакъв начин от въздуха.
 
Химически немодифицирано вещество: означава вещество, чиято химична структура остава непроменена, дори ако то е претърпяло химичен процес или обработка или физическа минералогична трансформация, например за премахване на примеси.
 
Сплав: означава метален материал, хомогенен в микроскопичен мащаб, съдържащ два или повече елемента свързани по такъв начин, че не могат да бъдат лесно отделени чрез механични средства.
 
CAS-номер (Chemical Abstracts Service registry number): CAS e oтдел на Американската асоциация по химикалите, който издава Химични индекси (Chemical abstracts) за химична литература и свързаните с нея области. Този отдел работи също и върху CAS регистър – база данни за химични вещества, където всяко вещество притежава идентификационен номер (номер). Тези номера са уникални числови идентификатори, чрез които се постига поефективна идентификация на веществата, отколкото ако се използват химични наименования, тъй като едно вещество може да има няколко различни имена.
 
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) -Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества. В този списък са включени всички вещества, които са били на пазара към датата на въвеждане на задължението да се дава уведомление за потенциалната опасност на химични вещества (1981). Той съдържа 100 196 вещества.
 
ELINCS (European List of Notified Chemical Substances): Европейски списък на нотифицираните химични вещества. В ELINCS се съдържат нови вещества, които след затваряне на списъка (18 септември 1981), съгласно Директива 67/548/EЕC, са били нотифицирани или е предстояло да бъдат нотифицирани. ELINCS се актуализира постоянно.
 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)/ Международен съюз за чиста и приложна химия: Международна организация, определяща номенклатурата, символите, терминологията, стандартизираните методи за измерване и др. в областта на химикалите.
 
No-Longer-Polymer-List (Списък на веществата, които не се считат вече за полимери) След въвеждането на по-точна дефиниция на понятието „Полимер“ в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, няколко вещества, които дотогава са били приемани като полимери, вече не се разглеждат като такива (от англ: No-Longer-Polymers = Вече не са полимери). Повече информация за този списък можете да намерите на страницата на Европейското бщро по химикали: http://ecb.jrc.it/new-chemicals/no-longer-polymers/
 
QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) анализ – Това е анализ на свойствата на химичното вещество, който се извършва на базата на връзката между неговата химична структура и поведението му от фармакологична, химична, биологична и физична гледна точка
 
Информационен лист за безопасност (ИЛБ) - кратка информация за свойствата на веществата и безопасните начини за тяхната употреба. ИЛБ е отдавна утвърден начин за предаване на нформация за безопасността надолу по веригата за доставки (няма количествена граница). REACH приема настоящите изисквания за информационните листове за безопасност.
 
SIEF (Substance Information Exchange Forum) - Според REACH това е форум за обмен на информация за веществата, който се основава след предварителната регистрация на съществуващите вещества. Участници в SIEF са всички производители/ вносители на идентични вещества. Целта на SIEF е да бъде избегнато многократното провеждане на опити, чрез създаване на консорциуми.
 
Доклад за химическа безопасност - Предвиденият от REACH доклад за безопасност съдържа оценка за безопасността на веществото, която трябва да бъде проведена за всички вещества, които задължително трябва да бъдат регистрирани, ако са произведени или внесени в количество от 10 или повече тона на година. Изискванията за доклада за безопасност на химичното вещество са разписани в Приложение I на регламента. информацията, която ще бъде разгледана, ще включва информация, отнасяща се до опасностите на веществото, експозицията, възникваща при производството или вноса, идентифицираните употреби на веществото, работните условия и мерките за управление на риска, прилагани или препоръчани на потребителите по веригата, които да бъдат взети предвид.
 
 

ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01